เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โดยนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย
พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นคณะอนุกรรมเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

โดยพิจารณาในการจัดทำแผนที่นำทางโดยดำเนินการให้สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ใน 3 เรื่อง คือ

1. แผนที่นำทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

2. แผนที่นำทางด้านการพัฒนาบุคลากรทางราง

3. แผนที่นำทางด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางราง

ซึ่่งมติที่ประชุมก็ได้เห็นชอบในหลักการ และให้หารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งคณะทำงานย่อยที่เหมาะสม

ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอในการจัดให้เกิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทราบแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีของต่างประเทศ และทราบแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศที่ต้องการลงทุนโครงการระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย

โดยมี 3 ประเทศที่จะเชิญมาประชุมและเปลี่ยนคือ 1.สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้หวังว่าจะทำให้ประเทศไทยได้ทราบถึงแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ

Share