กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตรียมที่จะเสนอเรื่อง การจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง เข้าสู่การพิจารณาอนุมัติจัดตั้งจากคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ โดย คุณนครจันทรศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย ของ สวทช. ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้ว่า ประเทศไทยมีแผนพัฒนาการขนส่งซึ่งจะมีการลงทุนในระบบการขนส่งทางรางกว่า 1.3 ล้านล้านบาท และอาจจะสูงถึง 2 ล้านล้านบาท และอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทยใช้วิธีซื้อเทคโนโลยีและจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด และไม่มีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศอย่างเพียงพอ ซึ่งถ้าประเทศไทยยังมีแต่นโยบายซื้ออย่างเดียวจะทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสที่จะพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของตนเองและเม็ดเงินในการลงทุ่นส่วนใหญ่ก็จะไหลออกนอกประเทศ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง ขึ้นเพื่อมาดูแลในด้านนี้

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 18 กรกฏาคม 2555

Share