ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้เปิดการอบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ทวีศักดิ์ ก่ออนันตกูล เป็นประธานในพิธีเปิด ซึงการอบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง นี้ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการมาเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว โดยในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 นั้นมีผู้ผ่านหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 64 คน มาจากภาคส่วนต่างๆดังนี้ ภาครัฐ ภาคการศึกษาและการวิจัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเดินรถ และภาคบริษัทที่ปรึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางนี้นอกจากจะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแก่ผู้เข้าอบรมแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องต่อไป

Share