เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2556 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2556 (NSTDA Annual Conference 2013: NAC 2013) ภายใต้หัวข้อ “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2556 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และทรงประทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. นำคณะบุคคลในนามโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ และในโอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลัวสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 1 และภรรยานางวิภาวีร์ ศรีสุรภานนท์ ซึ้งเป็นผู้แปลหนังสือ “กว่าจะเป็นรถไฟใต้ดิน” ได้ทูลเกล้าทูลถวายหนังสือ “กว่าจะเป็นรถไฟใต้ดิน” 1 เล่ม

 

ในส่วนนิทรรศการของโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้นำชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย มาร่วมแสดงหลายชิ้นงานได้แก่

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้นำ แบบจำลองสถานีรถไฟฟ้าบนดิน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และแบบจำลองหัวเจาะ มาจัดแสดง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้นำ เครื่องตราทางสะดวก ลูกตราทางสะดวก ห่วงใส่ลูกตราทางสะดวก และเสาคล้องห่วงใส่ลูกตราทางสะดวก มาจัดแสดง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจ ได้นำ แบบจำลองสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ และโปสเตอร์ เส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ มาจัดแสดง

บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้นำ แปลงถ่าน และ brake caliper มาจัดแสดง

บริษัท เอ.ยู.ที. จำกัด ได้นำ ตัวอย่างรางรถไฟ และตัวอย่าง หินโรยทางสีดำ มาจัดแสดง

คณะผู้ผ่านการอบรมโครการพัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 (วศร. 1) ร่วมมือกับทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำเสนอผลงาน Driving Simulator จำลองการขับรถไฟ

นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังจัดให้มีการเสวนาเรื่อง รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบขนส่งทางรางและความพรอมในภูมิภาคอาเซียนสําหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้

1. Mr. Sonesack N.Nhansana, Deputy Director General of Lao Railway Authority นําเสนอประเด็น “แนวทางการพัฒนาระบบรางในประเทศลาว ”

2. คุณเขตรัฐ อุปโยคิน รองประธานอาวุโส บริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จํากัด นําเสนอประเด็น “ทิศทางและการพัฒนาระบบรางของภูมิภาคอาเซียน”

3. คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร ที่ปรึกษาบริหารศูนย์จีน-อาเซียนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นําเสนอประเด็น “ปัจจัยภายนอกจากจีนกับการพัฒนาระบบรางใน AEC”

4. คุณเกริกกล้า สนธิมาศ นายกสมาคมโลจิสติกส์ไทย นําเสนอประเด็น “โลจิสติกส์ใน AEC โอกาสและช่องทางของไทย”

ดําเนินรายการโดยคุณจิร ห้องสําเริง คลื่น FM 96.5 MHz

และยังมีการบรรยายเรื่อง ภาพรวมระบบรางในอาเซียน “รถไฟในอาเซียนคุณรู้จักรหรือยัง” โดย โดยคุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อํานวยการสวทช. และอดีตรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

การบรรยายเรื่อง  “เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงต่างจากรถไฟฟ้าธรรมดาตรงไหน?” โดย ผู้เชี่ยวชาญจาก Japan International Cooperation Agency

การบรรยายเรื่อง Transit Oriented Development (TOD) “สร้างรถไฟอยางเดียว คือคําตอบหรือ?” โดย Mr. Choi Chik Cheong,Deputy Director of Land Transport Authority, Singapore

โดยเอกสารบรรยายสามารถดาวโหลดได้ที่ เว็บไซต์นี้หัวข้อ งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. (NAC 2013)

Share