วันที่ 31 มกราคม 2556 ทางโครงกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้นำคณะผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 2 (วศร.2) และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Railway Engineering Intensive Crouse  เข้าดูงานของศูนย์อาณัติสัญญาณ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตำบลเชียงราก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อดูงานเกี่ยวกับระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟไทย ซึ่งมีระบบอาณัติสัญญาณตั้งแต่ยุคสมัยแรกที่ใช้ระบบแมคคานิกส์ ในการควบคุมสัญญาณในการเดินรถไฟ จนถึงยุคปัจจุบันที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม

Share