เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาบุคคลากรด้านการขนส่งระบบรางของประเทศไทย” โดยได้เชิญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโฯโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คุณนคร จันทศร มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

Share