ในวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2555 ทางโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ ได้พาคณะผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 2 มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เดินทางไปดูงานที่ Tokyo Genelal rolling stock Center, JR East General Education Center, Japan Transport Engineering Company (J-TREC), Omiya Railway Museum นอกจากนี้ยังไดรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของ TOKYO METRO เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การให้บริการและการบริหารจัดการ ซึ่งการดูงานในครั้งได้ Mr. Hideharu IGARASHi ผู้เชี่ยวชาญจาก Jpan International Consultants for Transportation Co., Ltd. ช่วยประสานงานในการอำนวยความสะดวกในการดูงานให้

Share