30 เม.ย. 58 14.30 – 16.00 น. การประชุมหารือร่วม ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการจัดตั้งสถาบันฯ
สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมระบบรางของไทย กับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ณ ห้องปฏิบัติการรถไฟ ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
โดยมีประเด็นหารือ คือ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ และยกระดับมาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการไทย

 

Share