เมื่อวันที่ 21 กรกฎษคม 2555  คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และคุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรอบรมบุคคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ได้นำคณะผู้อบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 2 เข้ามเยี่ยมชมการปรับปรุงทาง track rehabilitation ที่อำเภอ ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งการเข้าดูงานครั้งนี้ ได้รับการอำนวยความสะดวกโดย บริษัทอิตาเลี่ยนไทย ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการงาน track rehabilitation ในการเข้าดูงานและจัดหาวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้

Share