ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฏาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรม วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 5
ได้มีกิจกรรมนัดสานสัมพันธ์กันภายในรุ่น ร่วมรับประทานอาหารและสังสรรค์เพื่อ
ให้เกิดความสนิทสนมและแลกเปลี่ยนทัศนะคติทางด้านระบบขนส่งทางรางร่วมกัน

Share