ผู้เข้ารับการอบรมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 5 ได้เข้ารับฟังบรรยายและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า MRT

จากบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

Share