วันที่ 17 กรกฏาคม 2555 ทางโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย ได้นำคณะซึ่งประกอบด้วย ทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ที่มงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค),ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(เอ็มเทค) และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เข้าเยี่ยมชม Flight Simulator ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่อง Flight Simulator ซึ่งทางโครงการมีแผนงานที่จะจัดทำเครื่อง Driving  Simulator เพื่อฝึกฝนทักษะการขับรถไฟและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น รวมถึงสร้างความตระหนักในเรื่องการขับรถไฟ

Share