สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 2 (วศร.2) ” ขึ้น โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางให้มากขึ้น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมนี้ได้มาจากหลายภาคส่วนเช่น ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคการเดินรถ ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ทางโครงการยังจัดให้มีการเสวนาพิเศษเรื่อง “ระบบขนส่งทางรางกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

โดยได้รับเกียรติจาก

คุณประภัสร์ จงสงวน           ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเหล้าธนบุรี เป็นผู้รวมเสวนา โดยมี

ดร.ศิรดล ศิริธร ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีประยุกต์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ดำเนินรายการ

Share