ผู้เข้ารับการอบรม วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 5 ได้เข้าร่วมฟังบรรยายและดูงานสถานีสีลม
โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

Share