วันที่ 25 เมษายน 2555 ทางโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย ได้นำคณะผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 (วศร.1) และนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งขาติ (สวทช.) เข้าดูงานศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย  อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ เช่น หมอนคอนกรีต หมอนรองราง ประแจ และการซ่อมรถไฟ เป็นต้น

Share