วันที่ 20 เมษายน 2555 ทางโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย ได้นำคณะผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 (วศร.1) เข้าดูงานของศูนย์อาณัติสัญญาณ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  ตำบลเชียงราก  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อดูงานเกี่ยวกับระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟไทย ซึ่งมีระบบอาณัติสัญญาณตั้งแต่ยุคสมัยแรกที่ใช้รีเลย์ (relay) ในการควบคุมสัญญาณในการเดินรถไฟ จนถึงยุคปัจจุบันที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม  การดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคการศึกษาได้รับทราบว่าจะสามารถนำอุปกรณ์ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนเรื่องระบบราง ดังนั้นการที่จะจัดส่งนักศึกษา นักวิจัย เข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาด้วยบุคลากรไทย สำหรับระบบขนส่งทางรางในอนาคตได้อย่างไร และสำหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต่อไป   โดยการสนับสนุนผ่านโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ

นอกจากนี้ ศูนย์อาณัติสัญญาณ ฯ ยังใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ รฟท. ด้วย

Share