เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2555 (NSTDA Annual Conference 2012: NAC 2012) ภายใต้หัวข้อ “รู้สู้พิบัติภัย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28มีนาคม 2555 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  และทรงประทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.  นำคณะบุคคลในนามโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ และในโอกาสนี้ คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. ได้ทูลเกล้าทูลถวายหนังสือด้านรถไฟ 1 เล่ม คือ หนังสือ “แปรรูปรถไฟญี่ปุ่น” และคุณเขตรัฐ อุปโยคิน รองประธานอาวุโส บริษัท ซีเมนส์ จำกัด ได้ทูลเกล้าทูลถวายหนังสือ 1 เล่ม คือ หนังสือ “Milestones”

ในส่วนนิทรรศการของโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ ได้นำชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย มาร่วมแสดงหลายชิ้นงานได้แก่

บริษัทซีเมนส์นำเสนอชิ้นงาน ชุด Simatic Controller  และได้นำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆของซีเมนส์

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด ได้นำเสนอชิ้นงาน อุปกรณ์ระบบ SCADA (ระบบจำลอง) เกี่ยวกับรถไฟฟ้า และเกี่ยวกับมาตรวัดระดับน้ำ

มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้นำเสนออุปกรณ์ Driving Simulator 3 มิติ พร้อมสาธิตวิธีการใช้งาน

คณะผู้ผ่านการอบรมโครการพัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 (วศณ 1.)  ร่วมมือกับทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้นำเสนอผลงาน Driving Simulator จำลองการขับรถไฟ

ทีมงานของเว็บรถไฟไทยดอดคอม ได้นำเสนอโมเดลรถไฟจำลอง

Share