เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดยโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย ได้มีพิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาระบบฝึกอบรมบุคคลากรวิชาชีพด้านปฏิบัติการระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 1 ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (สสท.)

หลักสูตรดังกล่าว จะมีขี้นระหว่างวันที่ 2- 29 กุมภาพันธ์ 2555 และหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (สวทน.) และ สวทช. ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบขนส่งทางรางในอนาคตของประเทศไทย ที่จะมีโครงการรถไฟฟ้าเกิดขึ้นใหม่หลายสาย ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรมากขึ้น ดังนั้นหลักสูตรดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมพร้อมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมศักยภาพและป้อนตลาดแรงงานด้านวิชาชีพ สาขาปฏิบัติการระบบขนส่งทางราง

Share