สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)โดยโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องในวันที่ 27 มกราคม 2555 โดยเป็นงานสัมมนาพิเศษ เรื่อง “ระบบโลจิสติคส์หลังการเปิด AEC ปี 2558 และความพร้อมในด้านการพัฒนาระบบรางของภูมิภาค” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทางโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่กิจกรรมครั้งนี้ เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมทุกท่านที่เป็นบุคลากรจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง อีกทั้งรู้สึกเป็นเกียรติที่ รองผู้อำนวยการ สวทช. (ดร.ณรงค์) มาเป็นประธานพิธีเปิดและร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ที่ให้เกียรติสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้ และต้อนรับท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งมาเลเซีย (Dr. Aminuddin bin Adnan) ที่เดินทางเข้าร่วมงานในฐานะวิทยากรพิเศษ พร้อมท่านวิทยากรท่านอื่นๆ ในงานวันนั้น

โครงการ พัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ กำหนดแผนงานในปีที่สอง (ปีงบประมาณ 2555) ให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางอย่างต่อ เนื่อง โดยจะเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างประเทศ และหน่วยงานพันธมิตรในประเทศตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข้างต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของระบบขนส่งทางราง ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

Share