เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2558
ผู้เข้ารับการอบรมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 5 ได้เดินทางได้งาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
โดยได้เยี่ยมชม

1.Osaka Metro
2.Hankyu Coporation
3.UMEDA Station
4.SCMaglev and Railway Park
5. Japan Transport Engineering Company (J-TREC)
6.JR East Tokyo-Omiya Training Center
7.Tokyo Metro Co.,Ltd.
8.Railway Technical Research Institute  (RTRI)

ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ทั้งประสบการณ์ความรู้พร้อมทั้งมิตรภาพต่อกันอย่างมากมาย

Share