มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติมุ่งเน้นการให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งทางรางโดยดำเนินการผ่านกระบวนการ (1) ฝึกงาน (2) สหกิจศึกษา และ (3) ปริญญานิพนธ์ (โครงการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุก สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้และเครือ ข่ายความสัมพันธ์ที่กระจายในวงกว้าง และเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสอดคล้องกับตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางราง

ขั้นตอนการสมัครและพิจารณา :
1. อาจารย์ นักศึกษา ติดต่อสถานประกอบการเพื่อทำการจับคู่ในโจทย์วิจัยที่สนใจ
2. อาจารย์ นักศึกษาและวิศวกรพี่เลี้ยงส่งเอกสารใบสมัครที่มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะกรรมการพิจารณาผลและแจ้งให้ทางอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ

ตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่ผ่านมา :
การเชื่อมต่อรถไฟฟ้าด้วยจักรยาน – การเปรียบเทียบการใช้จีพีเอสกับกล้องประมวลผลรวมในการกำหนดตำแหน่ง เสาเข็มของสถานีรถไฟฟ้า – การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อประเมินเครื่องมือวัดความมั่นคงทางจิตใจของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า – การออกแบบระบบส่งกำลังและกลไกการล็อคประตูกั้นคนตกรางรถไฟฟ้า – การประหยัด พลังงานไฟฟ้าสำหรับการให้แสงสว่างสถานี – การวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้พลังงานจากรถไฟฟ้าต่อระบบไฟฟ้า – ระบบการจัดการสถานีรถไฟจำลอง – การพัฒนาเครื่องทดสอบหน้าสัมผัสรีเลย์สำหรับรถไฟฟ้า

รายละเอียดการสมัคร :
สถาบันการศึกษาสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและโจทย์วิจัยได้ที่
รศ. ดร.ภูมินท์ กิระวานิช อีเมล์ phumin.kir@mahidol.ac.th
คุณประสิทธิ์ศักดิ์ พลูหอม/คุณเพ็ญจันทร์ ภัทรเมธีกิจ งานบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-889-2138 ต่อ 6028, 084-456-1928 โทรสาร 02-441-9731

สหกิจรุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครแล้วแล้วสนใจสมัคร คลิกที่นี่

 

Share