เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558
ผู้เข้ารับการอบรมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 5

ได้เข้ารับประกาศนียบัตรในการผ่านการฝึกอบรมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 5 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งได้รับฟังการบรรยายเรื่อง Change Management
โดย คุณสมภพ อมาตยกุล

Share