เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ Garden Cliff Resort & Spa พัทยา

วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 5 ได้ไป เสนอรายงานกลุ่ม ในเรื่อง

1.คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

2.คณะทำงานพัฒนางานมาตรฐานระบบรางและการทดสอบ

3.คณะทำงานพัฒนาบุคลากรรองรับการขนส่งทางราง

4.คณะทำงานพัฒนาสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

พร้อมทั้งได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาองค์กร”  โดยคุณนคร จันทศร

Share