เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางราง ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย 12 หน่วยงาน ได้แก่ 1. การรถไฟแห่งประเทศไทย 2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3. บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 4. บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ 5.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 12. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (สนข.) รวมเป็น 15 หน่วยงาน โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และผู้อำนวยการ สวทช. ได้ให้เกียรติร่วมเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “ระบบขนส่งทางราง: ความท้าทายทางเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย” พร้อมกับท่านวิทยากรจากบมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ” และท่านสุดท้าย ท่านที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สวทช. (นคร จันทศร) ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน”

การ ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบขนส่งทางรางนี้ นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ และมีความเด่นชัดมากขึ้นในการร่วมเป็นพลังเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการ พัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้ไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งด้านการความรู้ เทคนิค การบริหารจัดการ และการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีไทย ให้ทัดเทียมสากลมากยิ่งขึ้น

Share