สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
– ถนนโยธี อนุเสาวรีย์ชัยฯ

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท , เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์. 0-2644-8150-54 ต่อ 81803, 81880,
โทรสาร. 0-2644-8027
Email : rti@nstda.or.th

National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
– Yothee Road Victory Monument

Thailand Railway Technology Development Institute Project

Yothee Office, Bangkok
73/1 Rama 6 Road Payathai, Ratchathewi Bangkok 10400 Thailand
Tel. +(66)(0) 2644-8150-54 Ext. 81803,81880
Fax. +(66)(0) 2644-8027
Email : rti@nstda.or.th

 

 
Share