ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1 (วศร.1)

ผศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
การศึกษา : 
วิศวกรรมศาสตร์โยธา สาขา วิศวกรรมศาสตร์การทาง
University of Wisconsin-Madison
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

คุณกิตติ เอกวัลลภ
การศึกษา : 
M.Eng. Soil Engineering
Asian Institue of Technology
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโยธา
ฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

คุณกิตติชัย บุญจันทร์
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรรมระบบราง
ฝ่าย Transportation Business Unit
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
University of Washington
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. (์NECTEC)

คุณชนุตฆ์ วรรณสถิตย์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าวิศวกร ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล
การศึกษา : วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Software Systems Engineering) TGGS-KMUTNB
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์โครงการ
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

คุณชัยณรงค์ เปรมประภา
การศึกษา : วศ.บ. เครื่องกล สาขาแมคคาทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
ตำแหน่งงาน : วิศวกร ฝ่ายปฎิบัติการ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

คุณชัยยศ ปีติเจตน์
การศึกษา : IMRI University of Malaya,
University de Madrid
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว
การศึกษา : D.Eng. Information Engr.
Kyushu Institute of Tech., Japan
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. (NECTEC)

ผศ.ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท์
การศึกษา : Ph.D. วิศวกรรมโยธา
University of California, Paris
ตำแหน่งงาน :  ผู้จัดการแผนกนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ
การศึกษา : Ph.D. Mechanical Engineering
Florida Atlantic University, USA.
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช
การศึกษา : D.Eng. Civil
Yokohama National University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณธนากร ไชยธีรภิญโญ
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม
การศึกษา : Doctoral of Philosophy Civil Engineering
University of Florida
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณปกรณ์ เกตุแย้ม
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรขนส่ง ฝ่ายวิชาการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คุณไพบูลย์ โชคไพรสิน
การศึกษา : M.Eng. Construction Management
Lamar University, Texas
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายรถไฟฟ้าและขนส่งมวลชน
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

ว่าที่ ร.ต.ภุมเรศ ป้อมศรี
การศึกษา : วิทยาศาสตร์บันฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร ฝ่ายปฏิบัติการ
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (NECTEC)

คุณเมธา ทีฆกุล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนโครงการ ฝ่ายโครงการและวิศวกรรม
บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณราชิต รักษาสัตย์
การศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (์NIDA)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์
การศึกษา : Ph.D. in Industrial Engineering Production/Logistics
University of Minnesota
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวัฒนา สมานจิตร
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

คุณวัสพล ลัญฉน์วัฒน์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : วิศวกรซ่อมบำรุง ฝ่ายฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนซ่อมบำรุง
บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

รศ. ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
การศึกษา : Ph.D. Humen-Social Info. Sc.
Tohoku University
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ศิรดล ศิริธร
การศึกษา  :  Ph.D. วิศวกรรมขนส่ง
Virginia Tech
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ศิริชัย แดงเอม
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

คุณศรายุธ ทองยศ
การศึกษา : M.Eng Structural Engineering
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Railway Projects)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
การศึกษา : Automotive Engineering
Yomiuri Rikosem College, Japan
ตำแหน่งงาน : กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด

คุณสุทธิเลิศ จันทร์รัตน์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : บริษัท ซีพีออล์ จำกัด

ดร.อธิกร วงศธนวริศ
การศึกษา : Ph.D. Materials Engineering
Shibaura Institute of Tech. Japan
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Share