วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้าง สั่งสม และบริหารความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางและมาตรฐานการผลิตและการ ใช้งานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่าง ประเทศ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายความรู้กับประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เพื่อให้อุตสาหกรรมของไทยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของ อุตสาหกรรมรถไฟฟ้าต่างประเทศ
  2. เพื่อบริหารจัดการการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางจากต่างประเทศสู่ อุตสาหกรรมไทยโดยให้เกิดกระบวนการดูดซับเทคโนโลยีแบบเชิงรุกและเข้มข้น
  3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง
  4. เพื่อจัดทำมาตรฐานในการทำงานด้านเทคนิคและมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดให้มีการทดสอบพื้นฐานที่จำเป็นในการสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนระบบ ขนส่งทางรางของอุตสาหกรรมไทย

เป้าหมาย

  1. ประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางเพื่อที่จะใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสามารถเป็นสมาชิกในเครือข่ายระหว่างประเทศได้ อย่างเต็มภาคภูมิ
  2. อุตสาหกรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของโลก
  3. ยกระดับบุคลากรไทยด้านวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขน ส่งระบบรางและการประกอบการเดินรถไฟ โดยใช้กลไกของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ สถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  4. มีมาตรฐานและเครือข่ายหน่วยงานทดสอบด้านระบบขนส่งทางรางที่จำเป็นสำหรับการผลิตของอุตสาหกรรมไทย
Share