ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6 (วศร.6)

คุณอภิชาติ พันธ์สุโต
การศึกษา : วทม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรกำกับการกองบำรุงรักษาเขต 2
การรถไฟแห่งประเทศไทย

คุณณรงค์  สีหาจ่อง
การศึกษา : วศ.ด วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น

คุณดนู โชติกพนิช
การศึกษา : Master of Science International Production Management
University of Technology Hamburg-Harburg
ตำแหน่งงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล
การศึกษา : วศ.ด วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณธเนศ สุขโต
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด IRC

คุณธนภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
การศึกษา : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คุณธวัชชัย สังขะวิไล
การศึกษา : วศ.ม. (M.Eng) วิศวกรรมโยธา(ปฐพี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกรอุโมงค์อาวุโส
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สำนักงานสนาม (ท่าพระ)

คุณธิติรักษ์ อัครกุล
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมปฐพี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกรรถไฟ
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

คุณนิคม ดวงคำดี
การศึกษา : วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด

คุณนิพนธ์ กิตติหัช
การศึกษา : คอบ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

คุณปรเมศวร์  สิงห์ปรุ
การศึกษา : วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ, หัวหน้าส่วนงานระบบอาณัติสัญญาณและสื่อสาร
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คุณประจักษ์ เชยกลิ่น
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศทอ.)

คุณพนิดา ร้อยดวง
การศึกษา : Doctor of International Development (Economics)
Nagoya University, Japan
ตำแหน่งงาน : เศรษฐกรชำนาญการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

คุณพิพัฒน์ เรืองสวัสดิ์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอสิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าวิศวกรอาวุโส ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณพิษณุ พลกายนุวัตร
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมธรณีเทคนิค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกรงานวิเคราะห์เทคนิคทางถาวร (วิศวกรระดับ 8)
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดร.พุทธิพงศ์ หะลีห์รัตนวัฒนา
การศึกษา : วศ.ด. วิศวกรรมโครงสร้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

คุณภานุ ไชยวรรณ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานปฏิบัติการเดินรถ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

คุณรังสรรค์  เหมือนเพ็ชร
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (SRTET)

คุณรังสิมันตุ์ ฟอลเล็ต
การศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) การจัดการธุรกิจ (Business Management)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

คุณวริศรา  ไชยวงศ์
การศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณวศพร  เตชะพีรพานิช
การศึกษา : Ph.D. Construction and Project Management
Royal Melbourne Institute of Technology, Australia
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวีระยุทธ โพธิ์ใหญ่
การศึกษา : M.Eng Construction Engineering and Infrastructure Management
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรกำกับการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์
การศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
University of New South wales, Australia
ตำแหน่งงาน : รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณสุดใจ สุระขันธ์
การศึกษา : วศบ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ
บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด

คุณสุทธิพล พัชรนฤมล
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการเชิงกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณสุนารี  มหานาม
การศึกษา : วศม. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : Design Manager
Alstom Transport (Thailand) Co., LTD

คุณอภิเชฏฐ์ วังยายฉิม
การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ กิจการกองทัพเรือและราชการ
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)

คุณอภิญญา ฉัตรพิมลกุล
การศึกษา : Master of Management (English Program) Entrepreneurship management
วิทยาลัยจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด

คุณอภิศักดิ์  เรืองอินทร์
การศึกษา : บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็น ผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภค
บริษัท สหแลนด์พร็อพเพอตี้โฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณอภิสิทธิ์ ทุมรัตน์
การศึกษา : วศบ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 5
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คุณอาภากร วัฒนะ
การศึกษา : วท.ด. พลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.อุเทน สุปัตติ
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
Michigan State University , USA
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คุณทปกร เหมือนเตย
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

Share