IMG5028

นคร จันทศร

จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าทำงานที่ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2516 โดยรับผิดชอบด้านเทคนิคการออกแบบรถไฟ พ.ศ. 2519
000723

สุนันท์ ตั้งมโนโสภา

ประสบการณ์ทำงาน เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาและคัดเลือก) บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัดเลขานุการผู้จัดการทั่วไป ด้านพืชสวน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และรับผิดชอบงานวิเคราะห์แผนและระบบงาน โครงการพัฒนาสถานีขนส่งน้ำมันขนาดเล็กของบริษัทร่วมทุน ระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท อยุธยา อินเตอร์เนชั่นแนลแฟคทอริ่ง จํากัดเลขานุการผู้อํานวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมเลขานุการรองผู้อํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
004663

กุลเชษฐ์ กอพัฒนาชัยเจริญ

จบการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิต ด้าน Mechatronics  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และปริญญาตรีนิติศาสตร์จากาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
005110

สฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล

จบการศึกษาปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
001281

ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล

จบการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
Share