กิตตินันท์ อันนานนท์

กิตตินันท์ อันนานนท์

ผู้อำนวยการโครงการ

นคร จันทศร

นคร จันทศร

ที่ปรีกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นัยรัตน์ อมาตยกุล

นัยรัตน์ อมาตยกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง

ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล (กร)

ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล (กร)

นักวิเคราะห์อาวุโส

Email : chayakorn.piyabunditkul@nstda.or.t้h
Tel. : 02-644-8150 Ext. 81840

สฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล (นิว)

สฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล (นิว)

วิศวกร

Email : saridroje.chanpermpoonpol@nstda.or.th
Tel. : 02-644-8150 Ext. 81861

กุลเชษฐ์ กอพัฒนาชัยเจริญ (ยุ่น)

กุลเชษฐ์ กอพัฒนาชัยเจริญ (ยุ่น)

นักวิชาการ

Email : kullachet.korpattanachaijaroen@nstda.or.th
Tel. : 02-644-8150 Ext. 81860

ทศวัชร์ ชีวะธนาเลิศกุล (แท๊ป)

ทศวัชร์ ชีวะธนาเลิศกุล (แท๊ป)

วิศวกร

Email : totsawat.cheewatanalerdkul@nstda.or.th
Tel. : 02-644-8150 Ext. 81880

ทปกร เหมือนเตย (โอ๊ต)

ทปกร เหมือนเตย (โอ๊ต)

วิศวกร

Email : tapakorn.muantoei@nstda.or.th
Tel. : 02-644-8150 Ext. 81879

นพมล จันทรวิมล (ตุ้ย)

นพมล จันทรวิมล (ตุ้ย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email : noppamon@nstda.or.th
Tel. : 02-644-8150 Ext. 81803

สมฤทธิ์ พุทธันบุตร (หนุ่ม)

สมฤทธิ์ พุทธันบุตร (หนุ่ม)

ผู้ประสานงาน

Email : somrit@nstda.or.th
Tel. : 02-644-8150 Ext. 81838

ชลิกา จันทรวัต (แนน)

ชลิกา จันทรวัต (แนน)

นักวิชาการ

Email : chalika@nstda.or.th
Tel. : 02-644-8150 Ext. 81860

ยศวัฒน์ เศรษฐกุลสิทธิ์ (โหน่ง)

ยศวัฒน์ เศรษฐกุลสิทธิ์ (โหน่ง)

วิศวกร

Email : yhotsawat.settakulsit@nstda.or.th
Tel. : 02-644-8150 Ext.  81923

Share