ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 2 (วศร.2)

ดร.กฤษ อนุรักษ์กมลกุล
การศึกษา : Ph.D Urban Transport Economics
Nagoya University, Japan
ตำแหน่งงาน : รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

คุณกฤษณ์ ลิ่วธนกุล
การศึกษา : Master Degree Managerial Economics
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วางแผนการให้บริการ กำหนดเป้าหมาย และวิเคราะห์และติดตามผล
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณกฤษณะ แพทย์จะเกร็ง
การศึกษา : ผม. (การวางแผนภาคและเมือง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

คุณก้านทอง บุหร่า
การศึกษา : บธ.ม. การเงิน
มหาวิทยาลัยเกริก
ตำแหน่งงาน :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

คุณเกษราภรณ์ กังสมุทร
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คุณจักรพันธ์ ลีลาพร
การศึกษา : บริหารธุรกิจ Operation Management
NIDA
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณณฐธน ประวิทย์ตานนท์
การศึกษา : บริหารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
NIDA
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

คุณณัฐกร กีรติไพบูลย์
การศึกษา : วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ดร.ดุษฏี สถิรเศรษฐทวี
การศึกษา : D.Eng Construction Engineering and Infarstucture Management
Asian Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดการระบบการจราจรและขนส่งภาค
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร.ต.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง
การศึกษา : Ph.D. Ocean Engineering
Stevens Institute of Technology, USA
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ดร.ธนา ภู่เผือกรัตน์
การศึกษา : D.Eng.
Tokyo Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์
การศึกษา : D.Eng Mechanical Systems Engineering
Tokyo U. of Agriculture and Technology (TUAT)
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณบดินทร์ ศุภวิริยกุล
การศึกษา : พศม.บริหารโครงการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าวิศวกร
บริษัท รถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด มหาชน

คุณบุญธรรม เหมหีม
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระบบราง
บริษัท พีบี เอเซีย จำกัด

คุณปฐมฤกษ์ เสนทอง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด

ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์
การศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมขนส่ง
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณผดุงเดช เอื้อสุขกุล
การศึกษา : บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด

คุณภัทรกร รัตนวรรณ์
การศึกษา : วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

รศ.ดร.ภูมินท์ กิระวานิช
การศึกษา : Ph.D. วิศวกรรมไฟฟ้า
ม.มิชซูรี สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
The Ohio State University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณรัฐกิตติ์ วัชรไพศาลสิน
การศึกษา : ป.โท บริหารรัฐกิจ (Government)
Tarleton State University (A part of Texas A&M University)
ตำแหน่งงาน : กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อ๊อสซี่ อันเดอร์ วิฮิเคิ้ลส์ จำกัด

คุณไรวินท์ ชมภูกูล
การศึกษา : วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดร.วรนิติ ช่อวิเชียร
การศึกษา : Ph.D. วิศวกรรมโครงสร้าง
Purdue University, West Lafayette, IN, USA.
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท เทสโก้ จำกัด

คุณวิโรจน์ ลิมปนวัฒนกุล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

คุณวิชิต จิตรพินิจ
การศึกษา : Bse. Telecommunication Engineering
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโทรคมนาคม
บริษัท อินฟราเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

คุณวิฑูรย์ เลิศฤทธิ์สิทธิพร
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานบริหารการเดินรถ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
การศึกษา : Ph.D. วิศวกรรมโทรคมนาคม
Ohio state university
ตำแหน่งงาน : รองผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

คุณสุเทพ แร่อ่อน
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 4
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ดร.อรรถพล เก่าประเสริฐ
การศึกษา : Ph.D. Transportation/Railroad Engineering
University of Illinois at Urbana-Champaign
ตำแหน่งงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย
วิศวกรกำกับการกองทางถาวร

คุณอรินทรเซษฐ์ ศิรินันทวิทยา
การศึกษา : วท.บ. วิทยาศาสตร์เคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

คุณอัจฉรา ลิ้มมณฑล
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (ขนส่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว
การศึกษา : Ph.D. Structural Engineering
University of Michigan, Ann Arbor
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณเอนก มีมูซอ
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

คุณกุลเชษฐ์ กอพัฒนาชัยเจริญ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการ
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

Share