ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 3 (วศร.3)

Mr.Hinphet LAKHONEVONG
การศึกษา : Engineering Architecture
Faculty of engineering and architecture
ตำแหน่งงาน : Deputy Director of Engineering Division
Lao Railway Department

ดร.กรธรรม สถิรกุล
การศึกษา : Ph.D.(Mech.Eng.)
Carnegie Mellon University, USA
ตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รศ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน
การศึกษา : Ph.D. Transportation Engineering
University of Colorado
ตำแหน่งงาน : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณจิรัชชัย จินานันท์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด

ดร.ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน
การศึกษา : Ph.D. Surface and Corrosion Science
The Royal Institute of Technology, Sweden
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย 1
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ผศ.ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์
การศึกษา : Electrical and Computer Engineering
University of Alberta, Canada
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณธีระ เหล่านิพนธ์
การศึกษา : วศบ.อุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการอาวุโส
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

คุณนพดล นิ่มพัชราวุธ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงระบบสนับสนุน
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
การศึกษา : Ph.D. Power System Planning, Economic and Policy
RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology)
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ
การศึกษา : ป.เอก การจัดการธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณประเมศฐ์ เมธีภูวเสฏฐ์
การศึกษา : ป.โท ศึกษาศาสตร์ พัฒนาชนบท
ตำแหน่งงาน : นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี
การศึกษา : Ph.D. Materials Science and Engineering
The University of Liverpool, UK
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณประสพพร ประเสริฐสังข์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : วิศวกรอาวุโส
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

คุณปราโมทย์ ยะปะนันท์
การศึกษา :
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนก (ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
การศึกษา :
Ph.D. Civil Engineering
Oregon State University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณภูริทัต ผาณิตพจมาน
การศึกษา : วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าวิศวกร ระบบอาณัติสัญญาน และ SCADA
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ดร.มานนท์ สุขละมัย
การศึกษา : D.Eng. Mechanical Engineering
Oregon State University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณมารุต หนิแหนะ
การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิตไฟฟ้ากำลัง
ราชภัฏพระนคร
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา
การศึกษา : D.Eng Structural Engineering
Asian Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณเรืองเดช มังกรเดชสกุล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

คุณลิขิต ชูทรัพย์
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 7
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล
การศึกษา : D.Eng วิศวกรรมโยธา
Nagaoka University of Technology (NUT), Japan
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คุณวิศิษฎ์ วงศ์วิไล
การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
การศึกษา : Ph.D. Transportation
U.C. Irvine
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมจิตต์ เลวรรณ์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ / ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบูรณ์ อ่อนภักดี
การศึกษา : ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งงาน : วิศวกรชำนาญการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

คุณสุเทพ พันธุ์เพ็ง
การศึกษา : ป.โท บริหารธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า
บริษัท รถไฟฟ้า รฟท จำกัด

คุณสุภาวินี นิลเขต
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณสุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย
การศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น
การศึกษา : Ph.D. Quantum Materials
Mie University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณอนันต์ โพธิ์นิ่มเแดง
การศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตำแหน่งงาน : วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการและพัฒนาระบบ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
Vanderbilt University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์
การศึกษา : วศ.ด. วิศวกรรมการกัดกร่อน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

คุณอำนาจ คงไทย
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

Share