ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 4 (วศร.4)

คุณเกรียงไกร ทองแก้ว
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าวิศวกรอาวุโส
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด

คุณณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
การศึกษา : ป.โท การบริหารวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Inoue Rubber (Thailand) PCL

คุณณัฐพงษ์ ปิตา
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : Technical Support Engineer
Vossloh Fastening Systems GmbH

ดร.ณัฐพล ชโยพิทักษ์
การศึกษา : ป.เอก Electrical Engineering: Systems and Control
Georgia Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์
การศึกษา : ป.เอก วิศวกรรมโยธาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค
University of California, San Diego, USA
ตำแหน่งงาน : วิศวกรธรณีเทคนิคอาวุโส/กรรมการบริหาร
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด

คุณนิพนธ์ ชุ่มเชย
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโลหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

คุณนิภาพร สถาผล
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างและสะพาน
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

คุณบัญชา ลู่ตระกูลวัฒนา
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการอาวุโส
AMR Asia Company Limited

คุณประสาน อิทธิพรกุล
การศึกษา : ป.โท วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณพสิษฐ์ ฉันทวุฒินันท์
การศึกษา : ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระบบราง
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

คุณพิชัย วัฒนศรีมงคล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตกรุงเทพ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ
การศึกษา : Dr.Eng. (Transportation Engineering)
Gottfried Wilhelm Leibniz University of Hannover, Germany
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ณภูษิต ชัยฤทธิพงศ์
การศึกษา : ป.โท เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่งงาน : กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการด้านการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของ สนข.
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร
การศึกษา : ป.เอก เศรษฐศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์
การศึกษา : ป.เอก Transportation and Logistics Systems
Massachusetts Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณรณลักษมิ์ เหมนิธิ
การศึกษา : ป.โท Construction Engineering and Management
The University of Michigan, at Ann Arbor
ตำแหน่งงาน : Technical Manager Edilon)(Sedra

ผศ.ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์
การศึกษา : ป.เอก วิศวกรรมเมืองและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด
ตำแหน่งงาน : อาจารย์สาขาวิศวกรรมขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.ละออ โควาวิสารัช
การศึกษา : ป.เอก Electrical Engineering. Communications & Signal Processing
University of Missouri Columbia
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

คุณวชิรพันธ์ โพธา
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
OSAKA University
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ทาเลส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณวรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์
การศึกษา : ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระดับ 6
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ
การศึกษา : ป.เอก Transportation Engineering
Asian Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าสาขา วิศวกรรมขนส่งและสำรวจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รศ.ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห
การศึกษา : ป.เอก Transportation Engineering
Vanderbilt University
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.วันวิสา ชัชวงษ์
การศึกษา : ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณวิรยุทธ รังหอม
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมวัดคุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยสอบเทียบ
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

ดร.ศรชล โยริยะ
การศึกษา : ป.เอก Materials Science and Engineering
The Pennsylvania State University, USA
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

คุณสฤษโรจน์ จันทร์เพิ่มพูนผล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

คุณสิทธิชัย แก้วไทย
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการอาวุโส
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

คุณสิทธิศักดิ์ อิ่มสมบัติ
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : กรรมการผู้จัดการ, วิศวกรโครงสร้างอาวุโส
บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

คุณอนุชิต มงคล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คุณอนุพล สอนเผือก
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ดร.อรรถวิทย์ อุปโยคิน
การศึกษา : ป.เอก วิศวกรรมขนส่ง
The University of Texas at Arlington
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์
การศึกษา : ป.เอก วิศวกรรมเครื่องกล
Georgia Institute of Technology, U.S.A.
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณอิสรพงศ์ บูรณอรรจน์
การศึกษา : ป.โท การจัดการวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : กรรมการ
NIB GLOBAL CO.,LTD.

Share