ทำเนียบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน รุ่นที่ 3 โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง จำนวน 17 คน สหกิจศึกษาจำนวน 11 ทุน และปริญญานิพนธ์จำนวน 6 ทุน

 

 

 

 

นายจีรายุ โฮ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัท ดีบี อินเตอร์เนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช
หัวข้อวิจัย : ต้นทุนตลอดการใช้งานของระบบรถไฟฟ้า (Life Cycle Cost for Railway System)

 

นายวีระชน อยู่สำราญ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัท ดีบี อินเตอร์เนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช
หัวข้อวิจัย : ต้นทุนตลอดการใช้งานของระบบรถไฟฟ้า (Life Cycle Cost for Railway System)

 

นายอานนท์ วิศวกิจเจริญ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัท ดีบี อินเตอร์เนชั่นแนล จีเอ็มบีเอช
หัวข้อวิจัย : ต้นทุนตลอดการใช้งานของระบบรถไฟฟ้า (Life Cycle Cost for Railway System)

 

นายณัฐพันธุ์ รื่นทรัพย์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา
สถานประกอบการ : บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด
หัวข้อวิจัย : การเก็บข้อมูลระยะการเบรกของรถไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบระยะความคลาดเคลื่อนในการเปิด-ปิดประตู

 

นายธนกฤต บุญอรุณรักษา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา
สถานประกอบการ : บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด
หัวข้อวิจัย : การประยุกต์ใช้บัตรเทคโนโลยี RFID ร่วมกับระบบเก็บเงินอัตโนมัติ (AFC)

 

นายกันตพงศ์ ไม้สุขจิตร
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. บุญชัย แสงเพชรงาม
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : การศึกษาอัตราการสึกหรอของทางจากอิทธิพลตัวแปรน้ำหนักบรรทุกและพื้นทาง (จาก ICD ถึงท่าเรือแหลมฉบัง) 
Study of Track Deterioration and Its Influencing factor’s tones and sub structure case study : ICD to LCB

 

นายพิชชา วชิรโรปถัมภ์
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. บุญชัย แสงเพชรงาม
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : การศึกษาอัตราการสึกหรอของทางจากอิทธิพลตัวแปรน้ำหนักบรรทุกและพื้นทาง (จาก ICD ถึงท่าเรือแหลมฉบัง) 
Study of Track Deterioration and Its Influencing factor’s tones and sub structure case study : ICD to LCB

 

นายเอนก อุ้มเสรีทอง
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร. ธนิต ธงทอง
สถานประกอบการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : เทคนิคการก่อสร้างระบบราง (Construction Techniques in Rail Transport System)

 

นายจารุวิทย์ ประสพกิจถาวร
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. บุญชัย แสงเพชรงาม
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : การจัดทำกราฟ ความเร็ว ระยะทาง เวลา สำหรับการแจ้งเตือนการมาถึงของรถไฟ
(The Research of Speed Profile Graph for Train Arriving Time)

 

นายคณิต ชัยเกษตรสิน
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. บุญชัย แสงเพชรงาม
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : การจัดทำกราฟ ความเร็ว ระยะทาง เวลา สำหรับการแจ้งเตือนการมาถึงของรถไฟ
(The Research of Speed Profile Graph for Train Arriving Time)

 

นายนพล ทองมา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. พฤศยน นินทนาวงศา
สถานประกอบการ : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : ระบบ Mechanical Lock

 

นายยุทธชัย สงวนพงศ์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. พฤศยน นินทนาวงศา
สถานประกอบการ : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : ประแจชนิดต่าง ๆ ที่มีการใช้งาน

 

นางสาวสิรีธร ธำรงประดิษฐ์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. พฤศยน นินทนาวงศา
สถานประกอบการ : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : ระบบควบคุมประแจไฟฟ้า

 

นายพงศ์พัฒน์ จอดนอก
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชา : วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สุทธิพงษ์ มีใย
สถานประกอบการ : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
หัวข้อวิจัย : การจำลองการอพยพผู้โดยสารออกจากสถานีรถไฟฟ้า
(Simulation of Passenger Evacuation from BTS)

 

นางสาวจินตภา บีซัน
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชา : วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์สุทธิพงษ์ มีใย
สถานประกอบการ : บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
หัวข้อวิจัย : การจำลองการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารบริเวณสถานีรถไฟฟ้าตลิ่งชัน
(Simulation of Traveling Connection for Passenger at the Taling Chan Station)

 

นางสาวญาณีรัตน์ กฤตเวทิน
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชา : วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ศิรดล ศิริธร
สถานประกอบการ : PSK CONSULTANTS CO., LTD.
หัวข้อวิจัย : การคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้า (Freight Forecast)

 

นายณัฐกฤษฏิ์ เหล่าเจริญ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชา : วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ศิรดล ศิริธร
สถานประกอบการ : PSK CONSULTANTS CO., LTD.
หัวข้อวิจัย : การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร (Passenger Forecast)

 

นางสาวอัฐธญา ชมดี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชา : วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ศิรดล ศิริธร
สถานประกอบการ : บริษัท a21 คอนซัลแตนท์ จำกัด
หัวข้อวิจัย : แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟดอนเมือง
(Transit-Oriented Development [TOD] Guidelines for Don Muang Railway)

 

นายศุภณัฐ ปัญจธนา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. วเรศรา วีระวัฒน์
สถานประกอบการ : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : แบบจำลองการเดินทางของผู้โดยสารในสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(Passengers route simulation in sky train station mass transit)

 

นายวิชชา ภูมิสิริภักดี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. วเรศรา วีระวัฒน์
สถานประกอบการ : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : แบบจำลองการเดินทางของผู้โดยสารในสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
(Passengers route simulation in sky train station mass transit)

 

นายนิพนธ์ คงทนแท้
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. พีรวิทย์ โชคเหมาะ
สถานประกอบการ : บริษัท East Asia Foundry
หัวข้อวิจัย : การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเบรกรถไฟที่มีใช้ในประเทศ
(The Study of Microstructure and Mechanical Properties of Train Brake Shoe are used Country )

 

นายธนานุพงษ์ ศรีเมืองซอง
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. พีรวิทย์ โชคเหมาะ
สถานประกอบการ : บริษัท East Asia Foundry
หัวข้อวิจัย : การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเบรกรถไฟที่มีใช้ในประเทศ
(The Study of Microstructure and Mechanical Properties of Train Brake Shoe are used Country )

 

นายวีรยุทธ คัชมา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. พีรวิทย์ โชคเหมาะ
สถานประกอบการ : บริษัท East Asia Foundry
หัวข้อวิจัย : การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเบรกรถไฟที่มีใช้ในประเทศ
(The Study of Microstructure and Mechanical Properties of Train Brake Shoe are used Country )

 

นายนิพนธ์ สิงหเสนี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. พฤศยน นินทนาวงศา
สถานประกอบการ : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทุน รุ่นที่ 3 โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย แสงเพชรงาม
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ธงทอง
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล กงศ์หิรัญ
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ดร. พีรวิทย์ โชคเหมาะ
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 

ดร. พฤศยน นินทนาวงศา
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ดร. ศิรดล ศิริธร
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

อาจารย์สุทธิพงษ์ มีใย
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ดร. วเรศรา วีระวัฒน์
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

Share