ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 7 (วศร.7)

ดร.ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล
การศึกษา : D.Eng Structural Engineering
Asian Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณพิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู
การศึกษา : Ph.D. Mechanical Eng.- Gas Turbine and Combustion
SAITAMA UNIVERSITY, JAPAN
ตำแหน่งงาน : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย
การศึกษา : Diplôme de Docteur Matériaux, Mécanique, Génie civil, Electrochimie
Université de Grenoble, France
ตำแหน่งงาน : อาจารย์/นักวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
การศึกษา : Ph.D Electrical Engineering
University of Northumbria at Newcastle
ตำแหน่งงาน : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.นทชัย วงษ์ชวลิตกุล
การศึกษา : วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (ขนส่ง) วิศวกรรมขนส่ง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร
การศึกษา : Ph.D. Policy Science
Graduated School of Policy Science, Ritsumeikan University, Japan
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณอุษณีย์ ระหา
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณชัยอนันต์ สาขะจันทร์
การศึกษา : กษ.ม เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คุณวรพงศ์ วัจนะเสถียรกุล
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 7 รักษาการหัวหน้าแผนกวิเคราะห์โครงการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คุณจักรกฤษณ์ คล้ายปักษี
การศึกษา : วศ.บ. เครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

คุณชนกนุช จินดาวัฒนานนท์
การศึกษา : การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

คุณธนารักษ์ แผงเพชร
การศึกษา : วศ.ม. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานบริหารสถานี
หัวหน้างานบริหารสถานี

คุณทิพพาวดี เลิศวิริยะวานิช การศึกษา : วท.ม. การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานนโยบายและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณศิวพร เจริญศิริสุทธิกุล
การศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่งงาน : เศรษฐกรปฏิบัติการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

คุณกิตติพงษ์ ทิสยากร
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมบริหารจัดการระบบ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งฟุกุโอกะ
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คุณธงชัย มีนวล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : รองผู้อำนวบการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณพรรนิดา สิงห์ทอง
การศึกษา : ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คุณปิยะ เทียงดาห์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 8
การรถไฟแห่งประเทศไทย

คุณอำนาจ ขวัญไสวธรรม
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าวิศวกรอาวุโส
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณวราห์ ธีระปุญโญ
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกระบบโทรคมนาคม/รักษาการผู้จัดการส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

คุณอลงกรณ์ วิจิตรธนสาร
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย/อาจารย์พิเศษ
ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบขนส่งทางราง สจล.

ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์
การศึกษา : Ph.D Manufacturing 
North Carolina State University
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณสุวภัทร รักเสรี
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.ดวงกมล กมลยะบุตร
การศึกษา : วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ด้านระบบราง)
บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.อัครพล ตั้งไพศาลกุล
การศึกษา : D. Eng Transportation Engineering
Yokohama National University
ตำแหน่งงาน : วิศวกรจราจรและขนส่ง/กรรมการบริหาร
บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด

คุณกิติพันธุ์ นุตยกุล
การศึกษา : ปริญญาโท Transportation Engineering
Vanderbilt University, USA
ตำแหน่งงาน : ผู้ประกาศข่าว/ กรรมการผู้จัดการ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3/New Trend Development Co., Ltd

คุณศุภชัย เที่ยงทอง
การศึกษา : M.Sc. Transport Engineering
University of Leeds
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวิศวกรรมรถไฟ
ออเรคอนประเทศไทย

คุณสิรังรอง โชว์วิวัฒนา
การศึกษา : ปริญญาโท MBA
California State University
ตำแหน่งงาน : รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด

คุณเลิศชาย พรสวรรค์วัฒนา
การศึกษา : M.Eng Civil Engineer
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คุณศรายุธ จินตนาการ
การศึกษา : วศ.บ.ต่อเนื่อง วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกขาย
บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล

คุณวีรชาติ เนื่องนิภานนท์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
สถาบันฯ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรงานราง
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

คุณภควพร จินานันท์
การศึกษา : บธ.ม. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : Project Sales Executive
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็กเท็ค จำกัด

คุณชาตรี พ่อค้าเรือ
การศึกษา : MBA International Business
Eastern Asia University
ตำแหน่งงาน : กรรมการผู้จัดการ
แปซิฟิค เพาเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณกนกวรรณ ม่วงเกษม
การศึกษา : บธ.ม. การจัดการเทคโนโลยีและการผลิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรแผนกวิจัยและพัฒนา
บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (IRC)

Share