ทำเนียบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน รุ่นที่ 1 โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง จำนวน 26 คน

 

 

 

นางสาวกมลรัตน์ งามเจริญ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุน : ฝึกงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
สถานประกอบการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : แนวทางการวัดประสิทธิภาพของโครงสร้างทางรถไฟภายใต้สภาพการใช้งานจริง
(Efficiency measurement guild line for track structure under real service condition)

 

นางสาวสาวิตรี จันตา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุน : ฝึกงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
สถานประกอบการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : วิธีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยออกแบบโครงสร้างทางรถไฟบนดินอ่อน
(Solution and computer program for the design of train structures on soft rock)

 

นายกิตติพงศ์ บูชา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุน : ฝึกงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย
สถานประกอบการ : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : โครงการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับการให้แสงสว่างสถานี (Energy Saving for Station Lighting)

 

นายณัฐวุฒิ พนมการ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุน : ฝึกงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ธรรมฤทธิ์ สิงหวิลัย
สถานประกอบการ : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : โครงการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้พลังงานจากรถไฟฟ้าต่อระบบไฟฟ้า (Impact Study of Train-Load to Power System)

 

นายพิธิวัฒน์ ตั้งเตียงแสงเจริญ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภททุน : ฝึกงานและปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : 1. มอเตอร์ขับเคลื่อนสำหรับรถไฟฟ้า (Traction Motor for Railway) (ฝึกงาน)
2. การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำในขบวนรถไฟฟ้า (Induction Motor Drive in Rolling Stock) (ปริญญานิพนธ์)

 

นางสาวกาญจนา ไมตรีภักดีกุล
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล
สถานประกอบการ : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อประเมินเครื่องมือวัดความมั่นคงทางจิตใจของเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า
(Data Correlation Analysis to Assess the Mental Stability Measure Tools of Train Control Officers)

 

นายธนากร อินบุญเชิด
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ
สถานประกอบการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : การพัฒนาจุดตรวจสอบและแผนการซ่อมบำรุงหัวรถจักรรถไฟ
(Development of Check list and plan for heavy maintenance of Maintenance locomotive)

 

นายประชา อัครวัชรกุล
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.อาทร จูปราง
สถานประกอบการ : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : การเปรียบเทียบการใช้จีพีเอสกล้องประมวลผล รวมในการกำหนดตำแหน่งเสาเข็มของสถานีรถไฟฟ้า
(Comparison between using GPS and Total Station to position stake point of Column of Railway station)

 

 

นายเกื้อกูล รอดจินดา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.อาทร จูปราง
สถานประกอบการ : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : คู่มือการเคลื่อนย้าย งานระบบรางโครงการสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต สัญญาที่ 1
(Rail System Moving of Red Line Railing Project, Bangsue – Rungsit Contact # 1)

 

 

นางสาวพรชนิตว์ มูลอักษร
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.อาทร จูปราง
สถานประกอบการ : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการกำหนดตำแหน่งของ Segment พื้นรางรถไฟในตำแหน่งทางโค้ง โดยใช้ พิกัดฉากกับคอร์ด
(Comparing Study for the methods to specify segment position on curve between using rectangular coordinate and chord)

 

 

นายกีรติ เครือจันทร์
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.บุญชัย แสงเพชรงาม
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : การพัฒนายางรองรางโดยใช้ยางธรรมชาติ (The draft secondary tracks using natural rubber)

 

นายธีระพงษ์ กิจธนศักดิ์
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.บุญชัย แสงเพชรงาม
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : การพัฒนายางรองรางโดยใช้ยางธรรมชาติ (The draft secondary tracks using natural rubber)

 

 

นายปิยะวัฒน์ กวินเฟื่องฟูกุล
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำในขบวนรถไฟฟ้า (Induction Motor Drive in Rolling Stock)

 

 

นายณัฐพล ดวงธรรม
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำในขบวนรถไฟฟ้า (Induction Motor Drive in Rolling Stock)

 

 

นายกิติวุฒิ คงบรรทัด
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด
หัวข้อวิจัย : พื้นฐานระบบอาณัติสัญญาณสำหรับรถไฟ (ฺBasic Signalling System for Railway)

 

 

นายสุพจน์ วิวัฒนวงค์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด
หัวข้อวิจัย : พื้นฐานระบบอาณัติสัญญาณสำหรับรถไฟ (ฺBasic Signalling System for Railway)

 

 

นายโยธิน หล่ายพันธุ์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด
หัวข้อวิจัย : พื้นฐานระบบอาณัติสัญญาณสำหรับรถไฟ (ฺBasic Signalling System for Railway)

 

 

นายจักรพงษ์ วิเศษทักษ์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัท เอเอ็มอาร์เอเชีย จำกัด
หัวข้อวิจัย : ระบบ SCADA สำหรับการขนส่งทางรางเบื้องต้น (ฺBasic SCADA System for Railway)

 

 

นายตรรกพล อัครเนตร
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัท เอเอ็มอาร์เอเชีย จำกัด
หัวข้อวิจัย : ระบบ SCADA สำหรับการขนส่งทางรางเบื้องต้น (ฺBasic SCADA System for Railway)

 

นายธีรัช แก้วศรีทัศน์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัท เอเอ็มอาร์เอเชีย จำกัด
หัวข้อวิจัย : ระบบ SCADA สำหรับการขนส่งทางรางเบื้องต้น (ฺBasic SCADA System for Railway)

 

นายเกรียงศักดิ์ ทวีสิน
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ
สถานประกอบการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : การออกแบบระบบส่งกำลังและกลไกการล็อคประตูกั้นคนตกรางรถไฟฟ้า
(Design of Transmission System and Locking Mechanism of Platform Screen Door)

 

นายอัครพงษ์ คำสิงห์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์และสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ
สถานประกอบการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : 1. การออกแบบระบบส่งกำลังและกลไกการล็อคประตูกั้นคนตกรางรถไฟฟ้า
(Design of Transmission System and Locking Mechanism of Platform Screen Door) (ปริญญานิพนธ์)
2. การออกแบบและพัฒนาเครื่องตีกิฟยึดรางรถไฟ (Design and Development of Rail Fostering Machine) (สหกิจศึกษา)

 

นายธีรวัท ดีพรหม
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์และสหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ
สถานประกอบการ : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : 1. การออกแบบระบบส่งกำลังและกลไกการล็อคประตูกั้นคนตกรางรถไฟฟ้า
(Design of Transmission System and Locking Mechanism of Platform Screen Door) (ปริญญานิพนธ์)
2. การติดตั้งอุปรกณ์และทดสอบประตูกั้นชานชาลาอัตโนมัติ (Installing and system test for HHPSD) (สหกิจศึกษา)

 

นายปวีร์ ทองไพบูลย์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
สถานประกอบการ : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
หัวข้อวิจัย : การเชื่อมต่อรถไฟฟ้าด้วยจักรยาน (ฺ์Bike-and-ride)

นายพรเทพ วัฒนากรแก้ว
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
สถานประกอบการ : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
หัวข้อวิจัย : การเชื่อมต่อรถไฟฟ้าด้วยจักรยาน (ฺ์Bike-and-ride)

 

 

 

 

ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทุน รุ่นที่ 1 โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
สังกัด : สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาทร จูปราง
สังกัด : สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย แสงเพชรงาม
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ศิรดล ศิริธร
สังกัด : สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

 

รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการค่าย “สานสัมพันธ์นักศึกษาระบบรางและเส้นทางสู่การพัฒนา” จำนวน 3 คน

 

 

 

 

 

นายวิทยา เจริญยศ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทร จูปราง
หัวข้อวิจัย : คู่มือการเคลื่อนย้าย งานระบบรางโครงการสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต สัญญาที่ 1
(Rail system moving of Red line Railing Project, Bang sue – Rung sit Contact # 1)

นางสาวปนัสนันท์ นาคทอง
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทร จูปราง
หัวข้อวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการกำหนดตำแหน่ง Segment พื้นรางรถไฟฟ้า ในตำแหน่งทางโค้งโดยใช้พิกัดฉากกับคอร์ด
(Comparing Study for the methods to specify segment positions on curve between using rectangular coordinate and chord)

 

นายศุภพร เจนโรจร์พลเดช
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทร จูปราง
หัวข้อวิจัย : การเปรียบเทียบการใช้จีพีเอสกับกล้องประมวลผลรวมในการกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม ของสถานีรถไฟฟ้า
(Comparison between using GPS and Total Station to position stake point of Columns of Railway station)

Share