ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางราง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้มีแผนการสนับสนุนงานด้านระบบขนส่งทางราง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล  ในการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง โดยนำกลไกด้านเครือข่ายระหว่างโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงได้เข้าร่วมดำเนินการนำร่อง ภายใต้แผนงาน “โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง”

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย มุ่งเน้นการให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งทางราง โดยดำเนินการผ่านกระบวนการ (1) ฝึกงาน (2) สหกิจศึกษา และ (3) โครงการวิจัยของนักศึกษา (ปริญญานิพนธ์) เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้และเครือข่ายความสัมพันธ์ที่กระจายในวงกว้าง และเป็นจุดเริ่มต้น   ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสอดคล้องกับตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางราง

Share