ทำเนียบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน รุ่นที่ 2 โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง จำนวน 25 คน ฝึกงานจำนวน 4 ทุน สหกิจศึกษาจำนวน 2 ทุน และปริญญานิพนธ์จำนวน 8 ทุน

 

 

 

 

นายกัตนภณ ตันสกุล
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
ประเภททุน : ฝึกงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ประภาส เมืองจันทร์บุรี
สถานประกอบการ : โรงรถจักรหาดใหญ่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : ศึกษาการสึกหรอระหว่างหัวคานและบู๊ชของแคร่รถโดยสารชนิด PC-25
(Wear Study of Break Beam for Rolling Stock PC-25)

 

นายจักรี รักหนู
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
ประเภททุน : ฝึกงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ประภาส เมืองจันทร์บุรี
สถานประกอบการ : โรงรถจักรหาดใหญ่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : ศึกษาการสึกหรอระหว่างหัวคานและบู๊ชของแคร่รถโดยสารชนิด PC-25
(Wear Study of Break Beam for Rolling Stock PC-25)

 

นายภูมิศักดิ์ งามวิวัฒน์ธรรม
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ประภาส เมืองจันทร์บุรี
สถานประกอบการ : สถานีรถไฟมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : การเชื่อมซ่อมตู้โดยสารรถไฟอลูมิเนียม
(Welding Repair of Aluminum Alloy Rolling Stock)

 

นายศิโรดม เทียนทอง
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. ประภาส เมืองจันทร์บุรี
สถานประกอบการ : สถานีรถไฟมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : การเชื่อมซ่อมตู้โดยสารรถไฟอลูมิเนียม
(Welding Repair of Aluminum Alloy Rolling Stock)

 

นายสาริษฐ์ ปทุมาสูตร
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
ประเภททุน : ฝึกงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. อิทธิโชติ จักรไพวงศ์
สถานประกอบการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : การควบคุมการปิดของประตู้กั้นชานชาลาโดยใช้กระบวนการประมวลผลภาพ
(Platform Screen Door Control using Image Processing)

 

นายภาณุพงศ์ วังพยนต์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภททุน : ฝึกงานและปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัทไทยเมเดนซา จำกัด
หัวข้อวิจัย (ฝึกงาน) : Stray Current
หัวข้อวิจัย (ปริญญานิพนธ์) : การจำลองระบบไฟสำหรับจ่ายรถไฟฟ้า (Railway Simulation)

 

นายพชร ดำสนิท
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัทไทยเมเดนซา จำกัด
หัวข้อวิจัย : การจำลองระบบไฟสำหรับจ่ายรถไฟฟ้า (Railway Simulation)

 

นายคณิน ธนะชัยขันธ์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. มงคล กงศ์หิรัญ
สถานประกอบการ : บริษัทไทยเมเดนซา จำกัด
หัวข้อวิจัย : การจำลองระบบไฟสำหรับจ่ายรถไฟฟ้า (Railway Simulation)

 

นายชนะโชค ศรีพุ่มไข่
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย
สถานประกอบการ : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : การพัฒนาเครื่องทดสอบหน้าสัมผัส Relay (รีเลย์) สำหรับรถไฟฟ้า

 

นายธนากร รัตนะวงศ์กุล
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย
สถานประกอบการ : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : การพัฒนาเครื่องทดสอบหน้าสัมผัส Relay (รีเลย์) สำหรับรถไฟฟ้า

 

นายภาณุพนธ์ สวนสมัย
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย
สถานประกอบการ : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : การพัฒนาเครื่องทดสอบหน้าสัมผัส Relay (รีเลย์) สำหรับรถไฟฟ้า

 

นางสาววิราวัลย์ บัวแก้ว
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ลลิตา นฤปิยะกุล
สถานประกอบการ : บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หัวข้อวิจัย : การศึกษาการปรับแต่งระบบควบคุม และการทดสอบระบบควบคุมสำหรับส่วนต่อประสานของผู้ขับรถไฟฟ้าระบบราง
(Study of System Configuration and Testing for Driver Machine Interface)

 

นางสาวณัฏฐยา ศรีภพ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภททุน : สหกิจศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ลลิตา นฤปิยะกุล
สถานประกอบการ : บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หัวข้อวิจัย : การศึกษาการพัฒนาระบบทดสอบเพื่อใช้ในการทดสอบระบบควบคุมสำหรับส่วนต่อประสานของผู้ขับรถไฟฟ้าระบบราง
(Study of Software Testing and Develop the Test-Case for Driver Machine Interface)

 

นายตรีภาค เพียรรุ่งโรจน์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. อิทธิโชติ จักรไพวงศ์
สถานประกอบการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : การควบคุมเครื่องกั้นทางข้ามรางด้วย Axle Counter

 

นายปัญญา ศรีวงศ์ญาติ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. อิทธิโชติ จักรไพวงศ์
สถานประกอบการ : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อวิจัย : การควบคุมเครื่องกั้นทางข้ามรางด้วย Axle Counter

 

นางสาวมณฑกานต์ สวัสดิ์ธนาคูณ
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. วศพร เตชะพีรพานิช
สถานประกอบการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : The Study of Performance-based Contract in Railway Project

 

นายวศิน จันทร์ทอง
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. วศพร เตชะพีรพานิช
สถานประกอบการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : The Study of Performance-based Contract in Railway Project

 

นางสาวเบญจรัตน์ จันทร์จิรีย์
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. วศพร เตชะพีรพานิช
สถานประกอบการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : The Study of Performance-based Contract in Railway Project

 

นายวศิน เตรียมพิทักษ์
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. วันวิสา ชัชวงษ์
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : ระบบการจัดการสถานีรถไฟจำลอง (Railway Station Model Management System)

 

นายอนุตต์ ช้างน้อย
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. วันวิสา ชัชวงษ์
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : ระบบการจัดการสถานีรถไฟจำลอง (Railway Station Model Management System)

 

นายธนะพล สุศิวะ
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. วันวิสา ชัชวงษ์
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : ระบบอาณัติสัญญาณสำหรับรถไฟจำลอง (Simulation of Railway Signaling)

 

นางสาวพุธิตา สมุทรรัตน์
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. วันวิสา ชัชวงษ์
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : ระบบอาณัติสัญญาณสำหรับรถไฟจำลอง (Simulation of Railway Signaling)

 

นางสาวปิยฉัตร บุญมานำสิน
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. วันวิสา ชัชวงษ์
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : ระบบอาณัติสัญญาณสำหรับรถไฟจำลอง (Simulation of Railway Signaling)

 

นายวิศุทธิ์ สุขจิตต์นิตยกาล
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. วันวิสา ชัชวงษ์
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : การศึกษาและออกแบบเครือข่ายการสื่อสารในระบบขนส่งทางราง
(Railway Communication Network Study and Design)

 

นายวรวิช เดชบุญ
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภททุน : ปริญญานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. วันวิสา ชัชวงษ์
สถานประกอบการ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
หัวข้อวิจัย : การศึกษาและออกแบบเครือข่ายการสื่อสารในระบบขนส่งทางราง
(Railway Communication Network Study and Design)

 

 

 

 

 

ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทุน รุ่นที่ 2 โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิโชติ จักรไพวงศ์
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคล กงศ์หิรัญ
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ธรรมวฤทธิ์  สิงหวิลัย
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ลลิตา นฤปิยะกุล
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. วศพร เตชะพีรพานิช
สังกัด : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. วันวิสา ชัชวงษ์
สังกัด : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Share