อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง กิตติพิชัย
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วเรศรา วีระวัฒน์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินท์ กิระวานิช
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ

อาจารย์พิมพ์วลัญช์ สุตะโคตร
ตำแหน่ง : กรรมการ

อาจารย์ ดร.สมนิดา ภัทรนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ

อาจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ

อาจารย์ ดร. โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ

นายประสิทธิ์ศักดิ์ พลูหอม
ตำแหน่ง : เลขานุการ

นางสาวศรีนวล กลิ่นหอม
ตำแหน่ง : เลขานุการ

นางสิริพร อินเหว่าวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

นางพัทธนันท์รัชต์ คงวงศ์วาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวหนึ่งฤทัย คุ้มฉัยยา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเพ็ญจันทร์ ภัทรเมธีกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวศิรประภา พึ่งนุสนธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Share