ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม Railway Electrification

 

ดร.อนุชา สีต้นวงศ์
การศึกษา : Ph.D. (Electrical Engineering)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

นายชาญชัย ภารา
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งงาน : Rolling stock /Deputy Section Manager
SIEMENS

นายชนก พรหมมาน
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งงาน : Division Section Chief (Project Engineer)
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด

นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกร ระดับ 4
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นางสาวอิสรีย์ สรรพสิริโสภณ
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นายเกริกกฤต รุจิระยรรยง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 7
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นายกฤษดา ประเสริฐนพคุณ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส.ซี.พี. อีเล็คทริค จำกัด

นายมนตรี ชาติพจน์
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมสารสนเทศ
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิจัยและพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ดร.ณัฐพล ชโยพิทักษ์
การศึกษา : ป.เอก Electrical Engineering: Systems and Control
Georgia Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ดร.รวิน วงศ์อุไร
การศึกษา : Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)
University of Nottingham
ตำแหน่งงาน : Intermediate System Integration Engineer
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายสามัญ คำภาแก้ว
การศึกษา : หลักสูตร Diplom (ตรี-โท) Electrical Engineering (Control Engineering)
University of Karlsruhe, Germany
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสถิต เจียรวิทยกิจ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงอาคารและทางวิ่ง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นายสมบัติ พานทอง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

นาย ศุภณัฐ นามจันทรา
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : Electrical Engineer (Intermediate AFC Engineer)
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายทวีศักดิ์ เชียรวิชัย
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : Section Chief
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด

นายธีรพงษ์ ฉัตรพิทักษ์กุล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

นายเทพรังสรรค์ ศรีทองอินทร์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระบบควบคุมการเดินรถ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นายธรณินทร์ เมฆศิขริน
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

 

 

ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม Railway Bogie

 

 

นายอลงกรณ์ ไชยพรรค
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 5
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นายชาญชัย ภารา
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งงาน : Rolling stock /Deputy Section Manager
SIEMENS

นางสาวจิตรลดา ธรรมแงะ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 4
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นางสาวจิดรานุช  จันทวิมล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายกิจจา เกิดประดิษฐ์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 8
การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

นายก้องภพ โนนสืบเผ่า
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 8
การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

นายกฤษฎา บัวทอง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 8
การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

ดร.มานนท์ สุขละมัย
การศึกษา : Ph.D. Eng. (Mechanical Engineering)
Shibaura Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายณัฐพงศ์ ศรีหริ่ง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ
การศึกษา : Ph.D.(Materials Science and Engineering)
Lehigh University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์/นักวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายสาโรช ละอองศิริวงศ์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 6
การรถไฟแห่งประเทศไทย

นางระวีวรรณ พงศ์ศุภสมิทธิ์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบรถไฟฟ้า
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นายรัฐพร ไทยกล้า
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 8
การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายสถิต  เจียรวิทยกิจ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงอาคารและทางวิ่ง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นายสิปปนนท์ สิงหจารุ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 6
การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายสุจินต์ จิระชีวะนันท์
การศึกษา : Ph.D. Eng. (Mechanical Engineering)
The University of Sydney
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นายศุภณัฐ นามจันทรา
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า (Intermediate AFC Engineer)
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายธีระ รอดรัตน์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 8
การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

นายวีระศักดิ์ สงสุรีย์
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 6
การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม High-Speed Train

 

 

 

นายกฤษดา ประเสริฐนพคุณ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส.ซี.พี. อีเล็คทริค จำกัด

นางสาวดรุณี ไหลประเสริฐ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่งงาน : Trackwork Engineer
CSCBL Consortium

นายธนกฤต พงศ์หงษ์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้า
การรถไฟฟ้าขนสงมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ
การศึกษา : ป.เอก Materials Science and Engineering
Lehigh University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์/นักวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายพรเจริญ ชนะใหม่
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครืองกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าควบคุมรถไฟฟ้าและผู้ฝึกสอนพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

นายภาคภูมิ พุ่มศิโร
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสำนักงาน
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายมนตรี ชาติพจน์
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิจัยและพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

นายมานะ พลบุญ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

นายวิวัฒน์ ไวโรจนกุล
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเทคนิค
บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

 

นายสังกาศภัค สุขสมัย
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศกรเครื่องกล
บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด

นายสามัญ คำภาแก้ว
การศึกษา : หลักสูตร Diplom (ตรี-โท) Electrical Engineering (Control Engineering)
University of Karlsruhe, Germany
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอัศวิน มุ่งนากลาง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งงาน : วิศวกรกองเครื่องกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดร.มานนท์ สุขละมัย
การศึกษา : ป.เอก Mechanical Engineering
Shibaura Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายกิตติพงษ์ ทิสยากร
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมระบบและการผลิต
Fuoka Institute
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานคระกรรมการเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Share