ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม Railway Electrification

 

 

ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ
การศึกษา : Ph.D. Electrical & Computer Engineering
Florida Atlantic University
ตำแหน่งงาน : ที่ปรึกษา
IDEAS

นายนิธินันต์ วิทูรแก้วศิริ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 7
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายสุวิทย์ บัวเพชร
การศึกษา : 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : 
วิศวกร 7
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายศัลยวิทย์ อภิชาตะพงศ์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกรกำกับการก่อสร้าง
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดร.อุเทน สุปัตติ
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
Michigan State University, USA
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
University of Strathclyde
ตำแหน่งงาน : อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายนวคุณ ศรีบาง
การศึกษา : 
วศ.ม. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ตำแหน่งงาน : 
วิศวกรที่ปรึกษา
บริษัท เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายสมชาย แสงรื่น
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด

นายประภาษ มั่นคง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายวิทยา นานอก
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งงาน : วิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมฯ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายเอกพล สุจริต
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายสุรพงศ์ รอดไทย
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยสยาม
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายปรเมศวร์ สิงห์ปรุ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

 

นายพุทธิพงศ์ วงศ์สุรินทร์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

นายวีระพล เลิศลักษณ์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

นายวิชิต จิตรพินิจ
การศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : Project Interface / Integration Manager
บริษัท อินฟราเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

นายสรรเพชญ พรหมประดิษฐ์
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : วิศวกรด้านระบบรถไฟ
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแทนซ์ จำกัด

นายสุริยันต์ กระเร็น
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

นายสุรศักดิ์ นุ้ยเลิศ
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยนักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 

 

 

ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม Railway Bogie

 

 

 

นายนิติ สัจจวิโส
การศึกษา :
 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
ตำแหน่งงาน :
 ผู้จัดการแผนกเส้นทางรถไฟฟ้า
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายบุญพา สืบสินสัจจวงศ์
การศึกษา : 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : 
วิศวกร
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจีเยีนริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

นายธีรพล ด่านวิริยะกุล
การศึกษา : 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : 
วิศวกรอาวุโสระบบตู้รถไฟฟ้า
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ดร.ศรชล โยริยะ
การศึกษา : ป.เอก Materials Science and Engineering
The Pennsylvania State University, USA
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

นายฤชานนท์ ปราบสุข
การศึกษา :
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : 
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

นายอนุชิต มงคล
การศึกษา : 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : 
วิศวกรเครื่องกล
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายอดิศร สิงหกาญจน์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 8
การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายราชิต รักษาสัตย์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน

นายอรรณพ วงษ์วิจารณ์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรกำกับการกองแบบแผนรถจักร
การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายกัลป์ วงศ์สอนธรรม
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายวชิร สุขประสงค์
การศึกษา :
 ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
ตำแหน่งงาน : 
วิศวกรโยธา
บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด

นายจิรยุทธ อ่อนพลี
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน

ดร.จักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์
การศึกษา : 
D.Eng Metallurgy and Ceramics Science
Tokyo Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : 
นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

นายบรรจบ ทับเนียม
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการ
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

นางสาว นาตยา วัฒนสกลพันธุ์
การศึกษา : Industrial Engineering
Oregon State U.
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการอาวุโส
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

 

 

 

ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม High-Speed Train

 

 

 

นายอนุพล สอนเผือก
การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้ากำลัง)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ดร.จักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์
การศึกษา : 
D.Eng Metallurgy and Ceramics Science
Tokyo Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : 
นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

นายชวลิต กูลเกื้อ
การศึกษา : 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตำแหน่งงาน : 
วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณ
บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด

นายจิรยุทธ อ่อนพลี
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน

นายกานต์ กิ่งแก้ว
การศึกษา : 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : 
วิศวกรทางราง
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

 

นายมุติทัต รัตนวรรณ์
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (การขนส่ง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรงานตรวจสอบเทคนิคสะพาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

นางสาวนวพร ฤทธิ์สุข
การศึกษา : 
วศ.ม. การจัดการทางวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : 
วิศวกร 8
การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายนนทวรรธน์ วานิชผล
การศึกษา : 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Enigineering Business Management)
The University of Warwick
ตำแหน่งงาน : 
ผู้จัดการส่วนควบคุมรถไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน

นางสาวอรอนงค์ เรืองศุภนิมิต
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมบริหารก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเทคนิค
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

นายราชิต รักษาสัตย์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน

นายสรรเพชญ พรหมประดิษฐ์
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : วิศวกรด้านระบบรถไฟ
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแทนซ์ จำกัด

นายสิทธิชัย บุญเสริมสุข
การศึกษา : รัฐประศาสศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าสำนักงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดร.ศรชล โยริยะ
การศึกษา : ป.เอก Materials Science and Engineering
The Pennsylvania State University, USA
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

นายธีรพล ด่านวิริยะกุล
การศึกษา : 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : 
วิศวกรอาวุโสระบบตู้รถไฟฟ้า
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

นายทวีศักดิ์ เชียรวิชัย
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าฝ่าย
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโลหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด

นายวิสุทธิ์ สมอไทย
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 9
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์
การศึกษา : Ph.D. Industrial Engineering
University of Minnesota, USA
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าโรงการศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล

Share