ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม Railway Electrification

 

นายชวลิต โลห์สีทอง
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : กรรมการรองผู้จัดการ
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายชัชวาลย์ พิเศษภักดีกุล
การศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา ไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยสยาม
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกขายเอกชน
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

นายชาญณรงค์ จันทร์ศักดิ์ศรี
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมขนส่งและจราจร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัด

นายธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย / นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายธนารักษ์ แผงเพชร
การศึกษา : วศ.ม. เทคโนโลยีการจัดการพลังงงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานบำรุงรักษา
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์
การศึกษา : Electrical and Computer Engineering
University of Alberta, Canada
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายนิรุติ สุมงคล
การศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกแบบวิศวกรรม
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด (มหาชน)

นายพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.พฤศยน นินทนาวงศา
การศึกษา : Ph.D. Computer Engineering
Northeastern University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายภาณุ ไชยวรรณ
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

นายภูมิพงศ์ อินทรักษา
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : Senier SCADA Design Engineer
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

นายวันชนะ แก้วแสนชัย
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด (มหาชน)

นายวัลลภ แสนยะนันท์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งงาน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทเลคอมมิวนิเคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นายสาธิต โอวาทชัยพงศ์
การศึกษา : วศ.ด. Electrical Power Engineering
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.สุเมธ  เนติลัดดานนท์
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
Osaka University, Japan
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.อนวัช  แสงสว่าง
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
Drexel University, USA
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวอรวรรณ บุญชู
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกร ฝ่ายรถไฟและขนส่งมวลชน
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

 

ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม Railway Bogie

 

นายมนตรี แพฝึกฝน
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระบบรถไฟฟ้า
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายธวัชชัย ลัทธะวัฒน์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยสยาม
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระบบรถไฟฟ้า
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายแสวง อ้วนชะเล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ตำแหน่งงาน : วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นางสาวอัญชลี แสงซ้าย
การศึกษา : D.Eng. Materials Science
Nagaoka University of Technology, Japan
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายอาภากร วัฒนะ
การศึกษา : วท.ด. พลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.พฤศยน นินทนาวงศา
การศึกษา : Ph.D. Computer Engineering
Northeastern University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายชวลิต โล่ห์สีทอง
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายชาญณรงค์ จันทร์ศักดิ์ศรี
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมขนส่งและจราจร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท ไทย เอ็ม เอ็ม จำกัด

นายนพรัตน์ แสงสว่าง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : รองประธานทำหน้าที่บริหาร – การผลิต
บริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จำกัด มหาชน

นายภาณุ ไชยวรรณ
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

นายรณภพ จวนแจ้ง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : วิศวกรรถจักร
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

นายสามัญ  คำภาแก้ว
การศึกษา : Control Engineering/Robotics
University of Karlsruhe, Germany
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายโสภณ จันทองปาน
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด

นายอัศวิน มุ่งนากลาง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระดับ 6
การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม High Speed Train

 

นายพัฒนโชค สายอ้าย
การศึกษา : วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งงาน : ที่ปรึกษา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. ภาคเหนือ)

นายวีระพงษ์ ลาหลง
การศึกษา : คอบ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกระบบอาณัติสัญญาณ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายวสันต์ คงบุรี
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายธวัชชัย สังขะวิไล
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกรอุโมงค์อาวุโส
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สำนักงานสนาม (ท่าพระ)

ผศ.ดร.ธานัท รุ่งศิรธนะ
การศึกษา : D.Eng Energy and Environment Sciences
Nagaoka University of Technology, Japan
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายภาคภูมิ พุ่มศิโร
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งงาน : วิศวกรสำนักงาน
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายสมบัติ พานทอง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายชาญชัย ภารา
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งงาน : รองผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

นางสาวอัญชลี แสงซ้าย
การศึกษา : D.Eng. Materials Science
Nagaoka University of Technology, Japan
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.พฤศยน นินทนาวงศา
การศึกษา : Ph.D. Computer Engineering
Northeastern University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายชนัตพล ผิวล่อง
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

นายชวลิต โลห์สีทอง
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : กรรมการรองผู้จัดการ
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายชาญณรงค์ จันทร์ศักดิ์ศรี
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมขนส่งและจราจร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัด

Miss. Pojjanaporn Kantawong
การศึกษา :
ตำแหน่งงาน : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวนฤมล เฟื่องฟูธนกิจ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

นายนิคม ดวงคำดี
การศึกษา : วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการอาวุโส
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

นายปรเมศ เลียงวิทยาคุณ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้น จำกัด

นายสาธิต โอวาทชัยพงศ์
การศึกษา : วศ.ด. Electrical Power Engineering
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอภิชัย ชุมศรี
การศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรมการเชื่อมประกอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)

นายอาภากร วัฒนะ
การศึกษา : วท.ด. พลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยรังสิต

นายวัลลภ แสนยะนันท์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งงาน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทเลคอมมิวนิเคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นายศรายุธ จินตนาการ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกขายเอกชน
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

นายสมชัย วัฒนสุนทรกุล
การศึกษา : วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการบริการหลังการขาย
บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด

นายกิตติพงษ์  นาสูงเนิน
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอากาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)

Share