ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม Railway Electrification

 

นายกฤษดา  ภูกองไชย
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด

ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
Osaka University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวิโรจน์ ลิมปนวัฒนกุล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุนิศา สอนเมือง
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยนักวิจัย 2
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

นายแสงกล้า เครือวัลย์
การศึกษา : M.Sc. Ground Vehicle Engineering
ENSAM
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย 1
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

นายณัฐพล ว่องกิตติพงษ์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายสุรชัย ตันติภักดี
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วืศวกรไฟฟ้าอาวุโส
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายมงคล พบหิรัญโสภณ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
The Ohio State University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายอนุพล สอนเผือก
การศึกษา : 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตำแหน่งงาน :
วิศวกรโครงการ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ดร.ดวงกมล กมลยะบุตร
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
Osaka University, Japan
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตร

นายสุดใจ สุระขันธ์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด

ดร.สวัสดิ ตันติพันธุ์วดี
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
Utah State University
ตำแหน่งงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง
การศึกษา : P้้h.D. วิศวกรรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่
University of Tsukuba
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ณัฐพล ชโยพิทักษ์
การศึกษา : ป.เอก Electrical Engineering: Systems and Control
Georgia Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

นางสาวฐานิตา จาตุรพาณิชย์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด

นายธงเทพ สวัสดิกุล
การศึกษา : 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งงาน :
วิศวกร
การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายปิยะ เที่ยงดาห์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 6
การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

 

ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม Railway Bogie

 

 

นายวรชาติ เดชโยธิน
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 8
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ว่าที่ ร.ต.ณัฐพนธ์ มีจิตรไพศาล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

ดร.สวัสดิ ตันติพันธุ์วดี
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
Utah State University
ตำแหน่งงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

นายสังกาศภัค สุขสมัย
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล
บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด

นายจักรา  มหาพรหม
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายสุริยา  สารมาตย์
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายธีระ เหล่านิพนธ์
การศึกษา : วศบ.อุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการอาวุโส
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

นายประเทือง อินคุ้ม
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมธรณีเทคนิค
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ตำแหน่งงาน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

นายสุรทัศน์ กองสุข
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

นายปิยะ เที่ยงดาห์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร 6
การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายรัชพล  ธนาสูรย์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายวันทวรรธน์  โมรากูล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นางสาวอารีรัตน์ จำปาน้อย
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ดร.กรธรรม สถิรกุล
การศึกษา : Ph.D.(Mech.Eng.)
Carnegie Mellon University, USA
ตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นายสุชินวัฒน์ กามะ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

นายบัญชา สมานทรัพย์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ตำแหน่งงาน : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

นายสุชาติ  คำลือ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

 

 

 

ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม High-Speed Train

 

 

 

นางสาวอารีรัตน์ จำปาน้อย
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส
บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ดร.กรธรรม สถิรกุล
การศึกษา : Ph.D.(Mech.Eng.)
Carnegie Mellon University, USA
ตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นายแสงกล้า เครือวัลย์
การศึกษา : M.Sc. Ground Vehicle Engineering
ENSAM
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย 1
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

นายณรงค์ศักดิ สงสาร
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : Signalling Design Engineer
Invensys Rail Group ( Thailand)

นายวสันต์ ฐิตวัฒน์
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

นายธงเทพ สวัสดิกุล
การศึกษา : 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งงาน :
วิศวกร
การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม
การศึกษา : Doctoral of Philosophy Civil Engineering
University of Florida
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายนิพนธ์ วงศ์จินดา
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเทคนิคธรณี (โยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ
บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

นายสุวิทย์ สุขลาภวณิชย์
การศึกษา :
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระบบราง
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

นายปนัฐ นครขวาง
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ
University of Technology, Sydney
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท อินเวนซิส เรลว์ ซิสเต็มส์ ออสเตรเลีย จำกัด

นางสาวพัตรานุช ศรประสิทธิ์
การศึกษา : เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์พัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการ
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

นายสิทธิชัย แก้วไทย
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการอาวุโส
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ดร.ณัฐพล ชโยพิทักษ์
การศึกษา : ป.เอก Electrical Engineering: Systems and Control
Georgia Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ
การศึกษา : Ph.D. Mechanical Engineering
Florida Atlantic University, USA.
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายโยธิน บุญณารัตร์
การศึกษา : อุตสาหรกรรมศาสตร์บัณฑิต ไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าควบคุมการเดินรถ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายธิติรักษ์ อัครกุล
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมปฐพี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท เอเซียน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

ดร.ดวงกมล กมลยะบุตร
การศึกษา : Ph.D. Electrical Engineering
Osaka University, Japan
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตร

ดร.ชุมโชค นันทวิชิต
การศึกษา : Ph.D. Transportation and Traffic Systems Engineering
ตำแหน่งงาน : Director, Engineer Dept.
PCBK International Co.,Ltd.

 

Share