ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

ตำแหน่งปัจจุบัน มิ.ย.54
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา
2543  Doctor of Philosophy (Economics), University of Sydney ออสเตรเลีย (ทุนรัฐบาล ก.พ. เกียรตินิยม)
2538  Master of Transport Management (Academic Excellence), University of Sydney ออสเตรเลีย
(ทุนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ)
2535  บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาพาณิชยนาวี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการ
2551 รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)
2545 – 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
– ผู้อำนวยการสำนักเอเชีย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
– ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
– ผู้อำนวยการส่วนเจรจาการค้าบริการทวิภาคี สำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
– ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
– คณะทำงานศูนย์ภูมิภาคจีน และภูมิภาคอินเดีย กระทรวงพาณิชย์
– หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญจัดทำแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเชิงกว้างและเชิงลึกระหว่างไทยกับจีน
– คณะทำงานพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของกระทรวงพาณิชย์
– ผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย อาเซียน-อินเดีย
– ผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น
– ผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
– หัวหน้าผู้แทนไทยในการจัดทำแผนการรวมกลุ่มบริการโลจิสติกส์ในอาเซียน
– เลขานุการคณะทำงานร่างแผนปฏิบัติการโลจิสติกส์ทางการค้าของผักและผลไม้ กระทรวงพาณิชย์
– เลขานุการคณะทำงานร่างแผนปฏิบัติการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
– เลขานุการคณะทำงานร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ กระทรวงพาณิชย์
– เลขานุการคณะทำงานร่างแผนปฏิบัติการที่สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว (Quick Win) กระทรวงพาณิชย์
– คณะทำงานการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าของไทยในประเทศจีน กรมส่งเสริมการส่งออก
– ประธานคณะทำงานโครงการศึกษากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าไทย-สหภาพยุโรป สำหรับอุตสาหกรรมแช่แข็งและอาหารแปรรูป
– ผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย
– ผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – นิวซีแลนด์
– ผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
– คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์
– ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพ่อครัวพันธุ์ A ไปทำงานในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (เน้นขยายประโยชน์จาก FTA ที่ไทยลงนามแล้ว เช่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
– ผู้แทนไทยในคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคม
– ผู้แทนไทยเพื่อจัดทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางทะเลอาเซียน-จีน กระทรวงคมนาคม

2545 – 2546  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 – 2545  อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2544 – 2546  กรรมการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ โลจิสติกส์) สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 – 2544  กรรมการดำเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 – 2542  Air Freight Office, สายการบิน Ansett Australia, Sydney, ออสเตรเลีย
2540 – 2541  Teaching Assistant and Research Assistant, Institute of Transport Studies, University of Sydney ออสเตรเลีย

Dr Aminuddin Adnan

Dr Aminuddin Adnan

Education
– Civil Engineering (B.Sc. Hons)  Loughborough University of Technology
– Ph.D Transportation and Highway Engineering University of Birmingham U.K.

Work Experiences
He served 15 years in University Malaya holding various positions as Associate Professor and Deputy Dean of the Faculty of Engineering before joining the Renong Group as General Manager, Engineering Division in Pengurusan Lebuhraya Berhad. He was actively involved in the project management of the North-South Expressway project, Malaysia-Singapore Second Crossing and the ELITE Expressway. In 1993, he was assigned to set up PUTRA to undertake the privatisation of the LRT System Two Project for Kuala Lumpur and later became General Manager in the Project Division. In July 1996, he was invited to join Express Rail Link Sdn Bhd and was appointed as the Chief Executive Officer to negotiate the Concession Agreement with the Government, at the same time to implement the Express Rail Link Project. He has been with ERLSB for almost 13 years. The RM 2.4 billion Project has been successfully completed in April 2002 year – on time and within budget – and is now in full operation. he joined KTM Berhad as the new President in August 2009.

Amongst his accomplishments includes:
– The collaboration of operational support for Al-Mashaaer Al-Mugaddassah Metro of Makkah in Saudi Arabia
– Implementation of Electrified Double Track Project Ipoh – Padang Besar, Seremban – Gemas, Sentul -Batu Caves and Seremban – Sg Gadut.
– Implementation of Ladies Coach for Commuters
– Acceptance of Blue Coaches from Japan
– Malaysia-Singapore Points of Agreement
– NKRA (New Key Result Area) project
– Setting up and launching of ETS (Electrified Train Service)
– Launching of MyRA (Malaysian Railway Academy)
– Overseas technical visit.

Dr Aminuddin is also a Fellow of the Chartered Institute of Transport and Logistics [CILT].

ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา

การศึกษา
– ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท Civil Engineering (Transportation), University of California, Berkeley, USA
– ปริญญาเอก Science and Technology Policy Studies, Science and Technology Policy Research
(SPRU), University of Sussex, Brighton, UK

การทำงานปัจจุบัน
– นักวิจัยนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
– หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางบนฐานความสามารถด้าน
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของประเทศ” ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
– หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการสำรวจความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการ   บังคับใช้     พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย” ของ สำนัดงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต
– นักวิจัย “โครงการศึกษามาตรการเพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง R&D Center ในภาคเอกชน” ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์     เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
– นักวิจัย โครงการ “Capacity-Building to Meet International Standards as Public Goods” ของ United Nations                                 Industrial Development Organization (UNIDO)
– นักวิจัย โครงการ “European Union Standards and their impact on producers in developing countries”
ของ Rockefeller Foundation
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานนโยบายและแผนกการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
– วิศวกร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

หัวข้อวิจัยที่สนใจ
– การวางแผนและพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรในเมือง
– มาตรฐานสินค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ
– ระบบนวัตกรรมสาขาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำ

 

Mr. Makoto ISHIGE

Final Education
Master of Engineering, Faculty of Engineering,
Hokkaido University, Japan

Brief Carrier
01-Apr-1993 Joined Railway Technical Research Institute (RTRI),Training

01-Jan-1994 Moved to Vehicle System Laboratory, Vehicle Technology Research Division, as a researcher

01-Apr-1997 to 31-Mar-1999 Seconded to Niitsu Rolling Stock Manufacturing Factory, East Japan Railway Company

01-Mar-2005 Running Gear Laboratory, Vehicle Structure Technology Division, as a Senior Researcher

01-Oct-2007 to 30-Sep 2009 JR Affairs Section, Research and Development Promotion Division, as a manager

01-Apr-2010 to Now Running Gear Laboratory, Vehicle Structure Technology Division, as a Laboratory Head

นายวิทูรย์ หทัยรัตนา

witoon

Education     
Master of Science (Business Administration),
California University of Pennsylvania

Present Position
Operations Director and Acting Marketing and Commercial Development Director
Bangkok Metro Public Co., Ltd.

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

ประวัติการทำงาน
วิศวกรโยธา ชำนาญการ
สำนักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
เริ่มรับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีหน้าที่ในการกลั่นกรองการเสนอเรื่องแผนการพัฒนา โครงการระบบการขนส่งและประสานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยได้ย้ายมายังสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อปี พ.ศ.2550 รับผิดชอบงานควบคุมการศึกษาและออกแบบโครงการระบบขนส่งทางรางที่ สนข. รับผิดชอบ รวมทั้งการพัฒนานโยบายและแผนแม่บทระบบรถไฟ มีงานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและการจัดการโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนื่อง

นายกิตติศักดิ์ เหล่าพิทักษ์ธรรม

Position            
– Corporate TQM Manager SCG Distribution Co.,Ltd. (Logistics, Trading, Distribution Network, Sourcing)

Education      
– B. Mechanical Engineering ,  Kasetsart University
– Total Quality Management , AOTS Osaka , Japan

Key Qualification 
– Strategic Planning (Annual , Medium & Long term Plan)
– Marketing & Marketing Strategy
– Supply Chain Management & CRM
– Logistic Management, Network/Channel Management
– Policy Management & Daily Management & Project Management
– Innovation & Team Building & Coaching
– Statistical Techniques for Marketing & Production
– Problem Solving & Task Achieving Techniques
– Performance Management

Training          
– Supply Chain Management
– Customer Relationship Management (CRM)
– ISO 9000 Lead Assessor
– TQM Implementation (Japan)
– TPM (Total Productive Maintenance)(Japan)
– Quality Management for Executive (Japan)
– PL Law (Japan)
– Management Development Program
– Balance Scorecard

Work Experience
Business Plan & TQM (Logistics, Trading, Distribution Network, Sourcing) & Implementation
(Business Focused) Corporate TQM Manager
SCG Distribution Co.,Ltd. 2007-2011
TQM Implementation for Building Material Business & Distribution Business Senior TQM Consultant
Siam Cement Co.,Ltd. 2000-2006
Quality Maintenance Project Maintenance Manager
Thai Polyethylene Co.,Ltd.(TPE) 1998-1999
Quality Management for Production Line Quality Manager
Thai Polyethylene Co.,Ltd.(TPE) 1997-1998
ISO 9000 Certification Challenging Project
(1st granted company of SCG) Production & Quality System Promotion Department Manager
Siam Refractory Industry Co.,Ltd. 1993-1996
Basic Brick & Refractory Plant Production Engineer
Siam Refractory Industry Co.,Ltd. 1990-1993
Plant Expansion Project Project Engineer
Siam Cement Co.,Ltd. 1989-1990
Hard disk Production Process Engineer
Seagate Technology Co.,Ltd. 1988

นายมานะชัย วัฒนหัตถกรรม

Untitled

ประวัติการศึกษา
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบรถไฟ
– บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ค.ศ. 2003-2004)
– บริษัท DB International GmbH (DBI) (ค.ศ. 2005-2010)
– บริษัท Siemens Limited (Thailand) (ค.ศ. 2010-2014)
– บริษัท DB International GmbH (DBI) (ค.ศ. 2014-ปัจจุบัน)

 

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

Untitled
Areas of Experience
– Central Control Room
– Station Management
– ISO Auditing
– Human Factor
– Competency Management
– Train Operations
– Railway Safety
– Safety Investigation
– Track Possession Management
– Timetable Management

Work Experience
Feb 2011 to 2015 – State Railway of Thailand Airport Rail Link, Bangkok
Station specialist and Operation Control Center advisor

Nov 2009 to Feb 2011 – Deusche Bahn International Airport Rail Link, Bangkok
Operation Control Center Trainer/Specialist/Manager

Jan 2009 to Oct 2009 – Serco Middle East Dubai Metro Project, Dubai UAE
Passenger Service Manager

Nov 2005 to Jan 2009 – Bangkok Mass Transit System Public Co., Ltd.
Control Room Section Manager

Jul 2005 to Nov 2005 – Bangkok Mass Transit System Public Co., Ltd.
Group Station Branch Manager

Oct 1999 to Jul 2005 – Bangkok Mass Transit System Public Co., Ltd.
Chief Supervisor Central Control Room

Apr 1998 to Oct 1999 – Bangkok Mass Transit System Public Co., Ltd.
Control Room Key Instructor

Jun 1994 to Apr 1998 – TPI Polene Public Co., Ltd.
Process Controller Central Control Room

Mr.Tetsuo UZUKA

Final Education
Master of Engineering, Faculty of Science and Technology,
KEIO University, Japan, March 1989

Brief Carrier
01-Apr-1989 Joined Railway Technical Research Institute (RTRI)
01-Apr-1990 Electric Energy Laboratory, Cars Electric Power Research Division, as a researcher
01-Jan-1993 Moved to Feeding System Laboratory, Cars Electric Power Research Division, as a researcher
01-Apr-1999 Power Supply Systems, Power Supply Technology Division, as a senior researcher
01-Apr-2008 International Affairs Section, as a general manager
01-Apr-2011 to Now Power Supply Systems, Power Supply Technology Division, as a Laboratory Head

Research Interests 
Engineering about fixed installations of AC electric railway such as transformer, protective relay and fault locater
Power factor correcting and active power control with power electronics
Coordination between rolling stocks and fixed installations

Recent Papers
Ajiki, Uzuka, et.al; “Investigation of Shinkansen static changeover switch capable of suppression of exciting inrush current into transformer on traina”, T. IEE Japan, Vol. 121-D, No.3, pp.340-346 (2001-3) (in Japanese)
Ajiki, Uzuka, et.al; “Analysis of the phenomenon associated with the short circuit of Shinkansen changeover switch and development of new type protective relay”, T. IEE Japan, Vol. 122-B, No.4, pp.495-505 (2002-4) (in Japanese)
Uzuka, et.al: “Voltage Fluctuation Compensator for Shinkansen”, T. IEE Japan, Vol. 125-B, No.9, pp.885-892 (2005-9) (in Japanese)
Uzuka, et.al: “A Static Voltage Fluctuation Compensator for AC Electric Railway”, proceedings of PESC04, 2004
Uzuka, et.al; ”Integrated simulator for AC traction power supply”, proceedings of WCRR2008, 2008
Uzuka, et.al: “AC power supply for railways in Japan”, Elektrische Bahnen, Vol.107, pp. 199-206, 2009
Ikeda, Uzuka, :“Interaction of pantographs and contact”, Elektrische Bahnen, Vol.109, pp. 338-343, 2011

นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการหมวดงานสถานี สังกัด ส่วนการเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การศึกษา
2546 – เริ่มเข้าทำงานกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งผู้ฝึกสอนหลักหมวดงานสถานี
– รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ และระบบงานภายในสถานีรถไฟฟ้าจากผู้ผลิต และออกแบ
– ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า (ด้านสถานี) ที่ประเทศสิงคโปร์ และ ฮ่องกง
2547 – หัวหน้าควบคุมสถานี
2549 – รองผู้จัดการหมวดงานสถานี
2552 – ผู้จัดการหมวดงานสถานี

 

นายคำนวณ ทองนาค

ตำแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

ประวัติการศึกษา
– ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย วิชาเอกประวัติศาสตร์
– การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ทำงาน
– เริ่มทำงานที่การรถไฟฯ ในฝ่ายการเดินรถตำแหน่งนายสถานีตรี แขวงเดินรถธนบุรี
– พนักงานควบคุมการเดินรถ แขวงควบคุมการเดินรถกรุงเทพ 3
– หัวหน้าแผนกกำหนดเวลาเดินรถ
– สารวัตรเดินรถ แขวงเดินรถลำปาง
– หัวหน้ากองโดยสาร
– หัวหน้ากองเดินรถ
– ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง
– รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริการ ฝ่ายการเดินรถ

การอบรม ดูงาน
– ดูงานด้านปฏิบัติการเดินรถ สาธารณรัฐเกาหลี
– อบรมหลักสูตร Cargo Transport ประเทศญี่ปุ่น (ทุน JICA)
– ดูงานด้านปฏิบัติการเดินรถ รัฐออสเตรเลียตะวันตก
– ดูงานการบริการอาหารบนรถไฟ ประเทศอังกฤษ สเปน และสวิสเซอร์แลนด์
– ดูงาน Airport Link ประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร์ และอังกฤษ
– อบรมหลักสูตรโลจิสติคส์ที่เกี่ยวกับรถไฟ ประเทศอินเดีย
– ดูงานการให้บริการรถไฟ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศษ และเยอรมันนี
– อบรมหลายหลักสูตรภายในประเทศ

นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน

ตำแหน่งปัจจุบัน 
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ท่าเรือแหลมฉบัง

การศึกษาปริญาตรี 
รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์
ด้านธุรกิจ
2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อสัมพันธ์ ครีเอชั่น จำกัด ผู้ประกอบการด่านชั่งน้ำหนัก นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง

ด้านสื่อสารมวลชน
2534-ปัจจุบัน ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ประจำจังหวัดชลบุรี

ด้านสังคม
– กรรมการวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
– กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

นายธงชัย ธรรมปรีดี

ธงชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการกองการท่า ท่าเรือแหลมฉบัง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2523 – เจ้าหน้าที่สำรวจร่องน้ำ กองกลาง ท่าเรือพานิชย์สัตหีบ
ปี 2524 – หัวหน้าหมวดบริการช่าง กองกลาง ท่าเรือพานิชย์สัตหีบ
ปี 2529 – หัวหน้าหมวดโทรศัพย์ กองกลาง ท่าเรือพานิชย์สัตหีบ
ปี 2531 – หัวหน้าหมวดเครื่องมือยกขน กองปฏิบัติการท่า ท่าเรือพานิชย์สัตหีบ
ปี 2534 – หัวหน้าแผนกท่าเทียบเรือตู้สินค้า ท่าเรือแหลมฉบัง
ปี 2543 – ผู้อำนวยการกองการท่า ท่าเรือแหลมฉบัง

การศึกษาดูงาน
– Effective Management of Muti-Purpose Terminal  ประเทศสิงคโปร์
– Port / Container Security Program Proposal  ประเทศสหรัฐอเมริกา
– การฝึกซ้อมการต่อต้านการก่อการร้าย ในระดับ ภูมิภาค ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายปราโมช เชิดชูพงษ์

ประวัติการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน
เข้าทำงานที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ฝ่ายการช่างกล
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 จนเกษียณอายุ ปีพ.ศ. 2553 เป็นเวลา 35 ปี

ตำแหน่งงานที่ผ่านมา
– วิศวกรกำกับการกองซ่อมรถจักร
– วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อน
– วิศวกรกำกับการศูนย์ซ่อมรถสินค้าและดีเซลราง
– วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมบำรุง
– วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถโดยสาร

การปฏิบัติราชการต่างประเทศ
– เข้าอบรมหลักสูตร “การซ่อมบำรุงล้อเลื่อนรถไฟ” ของ JICA ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
– วิศวกรตรวจควบคุมการสร้างรถดีเซลราง ณ บริษัท นิปปอนชาเชียว นาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น
– วิศวกรตรวจควบคุมการสร้างรถจัตรดีเซลไฟฟ้าอัลสตอม ประเทศฝรั่งเศษ
– วิศวกรตรวจควบคุมการสร้างรถโดยสารนอนปรับอากาศ ณ บริษัท โตกิวคาร์ โคโอเปอเรชั่น โยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น
– วิศวกรตรวจควบคุมการสร้างรถดีเซลรางปรับอากาศ ณ บริษัท แดวูเฮฟวีอินดัสตรี้ ประเทศเกาหลี

คุณปรีชา มงคลดารา

ตำแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้ากองการตลาดขนส่ง สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์

ประวัติการศึกษา
– โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
– ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณทิต
– ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์

ตำแหน่งที่สำคัญ      
– นายย่าน ไอซีดี ลาดกระบัง
– ผู้ช่วยสารวัตรเดินรถกรุงเทพ
– สารวัตรย่านบางซื่อ
– สารวัตรงานแขวงธนบุรี
– หัวหน้ากองเดินรถเขต 5 (ดูแลรับผิดชอบภาคใต้ตอนล่างสถานี สุราษฎร์ธานี – สถานีสุไหงโกลก)
– หัวหน้ากองเดินรถเขต 2 (ดูแลรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การอบรมที่สำคัญ    
โครงการยุทธศาสตร์ศึกษาสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์จากสถาบันวิทยาลัยป้องกันประเทศการพัฒนาผู้บริหาร
จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

นายปิยบุตร โตวิจารณ์

ตำแหน่ง 
วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการปรับปรุงทาง

ตำแหน่งโครงการ 
วิศวกรโครงการ ด้านโยธาและงานด้านทางรถไฟ

การศึกษาปริญาตรี 
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

นายปิยะพงศ์ พุ่มสุวรรณ

ตำแหน่ง
วิศวกรอาวุโสและรักษาการผู้จัดการ แผนก สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ/ ระบบประตูชานชาลา/ ระบบเช็คอิน

ประวัติการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)
จากมหาวิยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประสบการณ์การทำงาน
– ปี 2543-2546 ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Manufacturing Engineer ที่ บริษัท Mattel Bangkok CO.,LTD. มีหน้าที่ในการดูแลและออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน รวมถึงงาน Research & Develop เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกระบวนการผลิตด้วย
– ปี 2547-2552 ปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง Maintenance Engineer ที่ บริษัท Siemens CO.,LTD มีหน้าที่ในการดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลัง และประตูกั้นชานชาลา ของระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน
– ปี 2552-2552 ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Field Maintenance ที่บริษัท Wood Group (Thailand) CO.,LTD มีหน้าที่ในการดูแลงานติดตั้ง ESP(Electric submersible pump) ที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน และอุปกรณ์ ESP นั้นใช้สำหรับในการดูดน้ำมันดิบให้กับ บริษัทที่ได้รับสัมปทานการขุดเจาะน้ำมันได้แก่ Pan orient, Pearl oil และ NuCoastal
– ปี 2552-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานในตำแหน่ง วิศวกรอาวุโสและรักษาการผู้จัดการ แผนก สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ/ ระบบประตูชานชาลา/ ระบบเช็คอิน ที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีหน้าที่ในการดูแลงานซ่อมบำรุง ระบบสานพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ/ ระบบประตูชานชาลาและระบบเช็คอินให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

นายพงศ์วัฒน์ องค์เจริญ

ประวัติการศึกษา
– วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วศ.ม. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประสบการณ์การทำงาน
2551-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญงานสะพาน โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก
2550-2551 วิศวกรประจำโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากทางหลวง สาย 36 บริเวณ กม.26 ไปยังทางหลวงพิเศษสาย 7
2544-2550 รองวิศวกรประจำโครงการ สัญญาที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
2542-2544 วิศวกรโครงสร้างสะพาน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์และถนนต่อเชื่อมติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ สัญญา EW-1
2540-2542 วิศวกรโครงสร้างสะพาน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงเทพ (สะพานพระราม 3)

นายพรเทพ อาชาประดิษฐ์กุล

ตำแหน่ง
ผู้จัดการแผนกระบบรถไฟฟ้า

ประวัติการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (อิเลคทรอนิคส์), สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา System Engineering, University of Arizona

ประสบการณ์การทำงาน
2542 – ผู้จัดการแผนกระบบรถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
2537 – วิศวกรโท ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

นายภักดี จิระภาพันธ์

ภักดี

 

ตำแหน่ง
ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2550 ถึง ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 ถึง 2550 ผู้ช่วยจัดการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2536 ถึง 2542 วิศวกรโครงการ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2526 ถึง 2536 วิศวกร ฝ่ายสื่อสารอีเล็กทรอนิค
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

นายวรกิจ ปานิสวัสดิ์

วรกิจ

ตำแหน่ง
ผู้จัดการแผนกโรงซ่อมบำรุง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2552-ปัจจุบัน ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการแผนกโรงซ่อมบำรุง
ปี 2550-2551 ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการหน่วยระบบรถไฟฟ้า
ปี 2543-2549 ตำแหน่งงาน: วิศวกรระบบรถไฟฟ้า
ปี 2541-2542 ตำแหน่งงาน: ครูฝึกอบรมพนักงานขับรถไฟฟ้า

นายวิโรจน์ รัตนเกื้อกูลชัย

วิโรจน์


ตำแหน่ง
ผู้จัดการหน่วยระบบอาณัติสัญญาณ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี  :    สาขาโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน – ผู้จัดการหน่วยระบบอาณัติสัญญาณ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2544 – วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน

 

นายวีระพงษ์ ลาหลง

วีระพงษ์

ตำแหน่ง

วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2550 ถึง ปัจจุบัน – วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2543 – เจ้าหน้าที่ดูแลระบบควบคุมการเดินรถ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายวุฒิไกร วะชังเงิน

ตำแหน่ง
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม และซ่อมบำรุง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน
– วิศวกรโท ศูนย์ซ่อมรถจักร ฝ่ายการช่างกล
– วิศวกรกำกับการกองมาตรฐานงานวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
– ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมโครงสร้างทางและอาณัติสัญญาน สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า

 ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน
– Railway Electrification Design.
– Soottwilson Railway Company, V.K.
– Rolling Stock Maintenance Course. East Japan Railway Company, Japan.
– Rolling Stock Canrse International Raiway Center Fof UIC Asia  (IRATCA), South Korea.
– Signalling Management Course East Japan Railway. Company, Japan.

นายศัลยวิทย์ อภิชาตะพงศ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
2540 – เข้าทำงานที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งวิศวกรตรี อาศัยอัตรา วิศวกรงาน วิชาการและอบรม สังกัดกองวิชาการและมาตรฐาน
ฝ่ายการอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม
2543 – ดำรงตำแหน่ง วิศวกรงานวิจัย และ สถิติ สังกัดกองวิชาการและมาตรฐาน ฝ่ายการ อาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม
2549 – ดำรงตำแหน่ง วิศวกรกำกับการกองโครงการ และ แผนงาน สังกัดศูนย์โครงการ และ พัฒนาระบบ ฝ่ายการอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม
2551 – ดำรงตำแหน่ง วิศวกรกำกับการกองก่อสร้าง สังกัดศูนย์โครงการ และ พัฒนาระบบ ฝ่ายการอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม
ประสบการณ์การทำงาน
2540 – ศึกษางานโดยการปฏิบัติงาน(On The Job Training) ในการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Interlocking) ครั้งแรกในประเทศไทย ที่สถานีหัวหมาก ร่วมกับ บริษัท ADtranz (บริษัท Bombardier ในปัจจุบัน)
2546 ถึง 2547 – ร่วมในการติดตั้ง(Installation) ทดสอบ และ ส่งมอบงาน(Testing and Commisioning) ระบบอาณัติสัญญาณควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Interlocking) และ ระบบควบคุมจากศูนย์กลาง (Centralized Traffic Control) (CTC) ที่ใช้ในโครงการทางคู่ เส้นทางที่ 1 (ST-1) ร่วมกับ บริษัท LGIS (บริษัท LSIS ในปัจจุบัน)
2548 ถึง 2551 – ร่วมในการติดตั้ง(Installation) ทดสอบ และ ส่งมอบงาน(Testing and Commisioning) ระบบอาณัติสัญญาณควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Interlocking) และ ระบบควบคุมจากศูนย์กลาง (Centralized Traffic Control) (CTC) ที่ใช้ในโครงการทางคู่ เส้นทางที่ 2 และ 3 (ST-2,3) ร่วมกับ บริษัท Bombardier
2552 ถึง 2554 – วิศวกรหน้างาน (Site Engineer) ควบคุมการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ และ โทรคมนาคม โครงการทางคู่ เส้นทางที่ 4 (ST-4) ร่วมกับ บริษัท LSIS

นายสมยศ วิวรรธนวรางค์

ตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งทางราง

 ประวัติการศึกษา
2518  จบ วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) สจพ.ธ

ประวัติการอบรม
2522 – “oil engine” Unido Czechoslovakia
2528 – “train air brake system” Germany
2534 – “management of the rehabilitation of railway rolling-stock” U.K.

ประสบการณ์การทำงาน
– เข้าเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
– ลาออกการเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่การรถไฟฯ ยังคงให้การอุปการะ

นายสุชัย รอยวิรัตน์

ตำแหน่ง
ผู้จัดการโครงการ/ที่ปรึกษาพิเศษด้านรถไฟ

การศึกษา
วศ.บ. (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2516

การจดทะเบียนวิชาชีพ
สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ของสภาวิศวกร หมายเลขทะเบียน สฟส. 213

การสัมมนา/ฝึกอบรม
พ.ศ.2516-2520 ฝึกอบรมในงานด้าน Railway Signaling Engineering จากหลายประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น ปากีสถาน อังกฤษ เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส
พ.ศ.2545 เข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศ และเป็นผู้บรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ

ประสบการณ์โดยสรุป
ประสบการณ์ 39 ปี ในการบริหารโครงการ วางแผนงาน ศึกษา ออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคา บำรุงรักษา และพัฒนาระบบ Signaling and Telecommunication ของโครงการทางด้านรถไฟ โดยมีประสบการณ์ทำงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย 33 ปี นอกจากนี้ยังมีความชำนาญในด้านการจัดการองค์กร และติดตามประเมินผลโครงการ

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2550-ปัจจุบัน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ผู้จัดการโครงการ/ที่ปรึกษาพิเศษด้านรถไฟ

พ.ศ.2516-2549 การรถไฟแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย/รองผู้ว่าการด้านกิจการพิเศษ

พ.ศ.2545-2546 การรถไฟแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ 2

พ.ศ.2516-2545 การรถไฟแห่งประเทศไทย
วิศวกร

ผลงาน
เม.ย.2554-พ.ค.2555 ผู้จัดการโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการ (ระยะเร่งด่วน ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น) ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โครงการนี้เป็นการศึกษาระบบรถไฟทางคู่ (ระยะเร่งด่วน) ในเส้นทางช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบรางและการให้บริการรถไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ โดยการวางแผนการพัฒนาการขนส่งระบบรางเพื่อลดระยะเวลาในการขนส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่งสินค้า (Logistics) ในการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถไฟเพื่อการส่งออก โดยมีระยะทางประมาณ 183 กิโลเมตร และมีจำนวนสถานีทั้งหมด 28 แห่ง (รวมที่หยุดรถและป้ายหยุดรถ) บริการเดินรถจำนวน 16 ขบวน/วัน (ชุมทางถนนจิระ-บัวใหญ่) และเพิ่มเป็น 30 ขบวน/วัน โดยแบ่งเป็นรถสินค้า 16 ขบวน และรถโดยสาร 14 ขบวน รับผิดชอบในการบริหารโครงการ วางแผนงาน ให้คำปรึกษาแนะนำในการศึกษาและออกแบบแก่คณะทำงาน ควบคุมดูแลและติดตามความก้าว ทบทวนและสรุปผลการศึกษาและออกแบบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาน

พ.ศ.2552-2553 ผู้จัดการโครงการ งานออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทร์ ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทร์ เป็นทางรถไฟขนส่งมวลชน ระยะทาง 10 กม. มีสถานีผู้โดยสาร 2 สถานี พร้อมระบบ ICD (Inland Container Depot) เป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่เชื่อมต่อจากสายหนองคาย-ท่านาแล้ง โครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนตามเป้าหมายของโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) เพื่อเป็นการพัฒนาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมการค้าขายบริเวณชายแดน มูลค่าก่อสร้างโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท รับผิดชอบในการบริหารโครงการ วางแผนงาน ให้คำปรึกษาแนะนำในการออกแบบแก่คณะทำงาน ควบคุมดูแลและติดตามความก้าว ทบทวนและสรุปผลการออกแบบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาน

พ.ศ.2551-2552 ผู้จัดการโครงการ งานออกแบบรายละเอียด โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียวเข้มส่วนต่อขยาย ช่วงสะพานใหม่-ลำลูกกา คลอง 4 ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โครงการประกอบด้วย งานออกแบบรายละเอียด จัดทำเอกสารประกวดราคา งานศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วง สะพานใหม่-ลำลูกกาคลอง 4 เชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ความยาวเส้นทางประมาณ 13.6 กม. สถานีผู้โดยสาร จำนวน 7 สถานี พร้อมอาคารซ่อมบำรุง อาคารจอดและจร จอดรถได้ประมาณ 1,000 คัน มูลค่าก่อสร้างโครงการ 22,800 ล้านบาท รับผิดชอบในการบริหารโครงการ วางแผนงาน ให้คำปรึกษาแนะนำในการศึกษาและออกแบบแก่คณะทำงาน ควบคุมดูแลและติดตามความก้าว ทบทวนและสรุปผลการออกแบบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาน

ส.ค.2550-ม.ค.2551 ผู้จัดการโครงการ งานออกแบบรายละเอียด โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่เกี่ยวข้อง ของ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โครงการประกอบด้วย งานออกแบบระบบรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชน (MRT) ชนิด Heavy Rail เป็นทางยกระดับ ใช้ราง Standard gauge ความยาวเส้นทางประมาณ 12 กม. 12 สถานี ความจุของระบบประมาณ 40,000 คน/ชม./ทิศทาง ที่การเดินรถ 6 ตู้/ขบวน มูลค่าก่อสร้างโครงการ 34,627 ล้านบาท รับผิดชอบในการบริหารโครงการ วางแผนงาน ให้คำปรึกษาแนะนำในการศึกษาและออกแบบแก่คณะทำงาน ควบคุมดูแลและติดตามความก้าว ทบทวนและสรุปผลการออกแบบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาน

พ.ศ.2516-2549 การรถไฟแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย/รองผู้ว่าการด้านกิจการพิเศษ/รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ 2
รับผิดชอบในการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้า อาณัติสัญญาณ และงานก่อสร้างบริหารจัดการโครงการใหญ่ของการรถไฟหลายโครงการ มีฝ่ายที่อยู่ในการดูแลบริหารดังนี้
• ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
• ฝ่ายก่อสร้าง
• ฝ่ายโครงการพิเศษ
• ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
• ฝ่ายระบบข้อมูล
• ฝ่ายการพัสดุ
• สำนักนโยบายและแผน

พ.ศ.2546-2549 รองผู้ว่าการด้านกิจการพิเศษ การรถไฟแห่งประเทศไทย ดูแลบริหารฝ่ายต่างๆ ดังนี้
• ฝ่ายโครงการพิเศษ
• สำนักนโยบายและแผน
• ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
• ฝ่ายการพัสดุ
• ฝ่ายระบบข้อมูล
รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนางานโครงการขนาดใหญ่ทั้งหมด จัดการบริหารงบประมาณของการรถไฟฯทั้งหมด ดูแลบริหารเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สินต่างๆ ของการรถไฟฯ ทั้งหมด และดูแลด้านระบบข้อมูลต่างๆ ของการรถไฟฯ

พ.ศ.2545-2546 รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย ดูแลบริหารจัดการฝ่ายต่างๆ ดังนี้
• ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
• ฝ่ายก่อสร้าง
• ฝ่ายโครงการพิเศษ
รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้า อาณัติสัญญาณ และงานก่อสร้างทั้งหมดของการรถไฟฯ รวมทั้งบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ของการรถไฟฯ อีกหลายโครงการ

พ.ศ.2540-2545 วิศวกรใหญ่ ฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ดูแลโครงการ Design Supply and Installation of Remote Control of Level Crossings System of the Eastern Line รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคมทั่วประเทศ

วิศวกรใหญ่ ฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ดูแลโครงการ Design Supply and Installation of Computer Based Interlocking Centralized Traffic Control and Color Light Signaling System through Double Lines of 235 Kilometers รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคมทั่วประเทศ

พ.ศ.2539-2540 รองวิศวกรใหญ่ ฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ดูแลโครงการ Design Supply and Installation of the Color Light Signaling of the Main Lines of 112 Stations Project รับผิดชอบในการบริหารงานโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการพัฒนาระบบต่างๆ

รองวิศวกรใหญ่ ฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ดูแลโครงการ Supply and Installation of CTC on Double Track in the Central Mainline Project รับผิดชอบในการบริหารงานโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการพัฒนาระบบต่างๆ

พ.ศ.2532-2539 วิศวกรอำนวยการ กองโครงการและวางแผนงาน ฝ่ายการอาณัตสัญญาณและโทรคมนาคม รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาระบบ และบริหารจัดการโครงการทุกโครงการผ่านการวางระบบงาน ในการวางระบบเคเบิลใยแก้ว งานการออกแบบศูนย์ควบคุมระบบอาณัติสัญญาณทางไกลและงานวางระบบประแจกลหมู่

พ.ศ.2527-2532 วิศวกรกำกับการด้านโครงการและวางระบบ/รองผู้อำนวยการโครงการ โครงการ Design Supply and Installation of the Color Light Signals of the Sattahip Line Project รับผิดชอบในงานวางแผนโครงการ และเป็นรองผู้อำนวยการโครงการงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จัดทำเอกสารข้อกำหนด เอกสารประกวดราคาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา ประมาณราคา และดำเนินการควบคุมงานโครงการใหญ่ๆ

วิศวกรกำกับการด้านโครงการและวางระบบ/รองผู้อำนวยการโครงการ โครงการ Design Supply and Installation of Dispatcher Telecommunications Project รับผิดชอบในงานวางแผนโครงการ และเป็นรองผู้อำนวยการโครงการงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จัดทำเอกสารข้อกำหนด เอกสารประกวดราคาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา ประมาณราคา และดำเนินการควบคุมงานโครงการใหญ่ๆ
วิศวกรกำกับการด้านโครงการและวางระบบ/รองผู้อำนวยการโครงการ โครงการ Project Administration for the Study of Design Supply of the Signaling and Telecommunication Projects and the Optical Fiber System for the State Railway of Thailand รับผิดชอบในงานวางแผนโครงการ และเป็นรองผู้อำนวยการโครงการงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จัดทำเอกสารข้อกำหนด เอกสารประกวดราคาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา ประมาณราคา และดำเนินการควบคุมงานโครงการใหญ่ๆ

พ.ศ.2520-2527 วิศวกรผู้ช่วยอาวุโส สำนักงานการสื่อสาร รับผิดชอบงานออกแบบวางระบบงานและการบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคมทั่วประเทศ งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ งานวางแผน งานออกแบบและพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม รวมถึงการกำหนดมาตรฐานสำหรับการจัดทำข้อกำหนดทางวิศวกรรมและเอกสารประกวดราคาต่างๆ ของโครงการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

พ.ศ.2516-2520 วิศวกรผู้ช่วย กองสื่อสาร รับผิดชอบระบบบำรุงรักษา ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบโทรคมนาคมทั่วประเทศ

ผลงานด้านอื่นๆ
พ.ศ.2540-2545 ได้รับการแต่งตั้งจาก สถาบันวิศวกรรมอาณัติสัญญาณ The Institution of Railway Signal Engineers (IRSE) ให้เป็นวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นระดับสมาชิกสูงสุดของสถาบัน มีความเชี่ยวชาญพิเศษในวิศวกรรมอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมของการรถไฟ

นายสุชีพ สุขสว่าง

สุชีพ

ตำแหน่ง
วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาโท ปี 1998 สถาบัน Science University of Tokyo สาขาวิชา Civil Engineering
– ปริญญาตรี ปี 1996 สถาบัน Science University of Tokyo สาขาวิชา Civil Engineering
– ปริญญาตรี ปี 1990 สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ (ลาออกเพื่อรับทุนการรถไฟฯ)
– ปี 1990-1992 จบ Diploma จากสถาบัน Kanda Institute of Japanese Language สาขาวิชา Japanese Language

การฝึกอบรม/ดูงาน
ปี 2554 หลักสูตร East Japan Railway Fellowship ระยะเวลา 3 เดือน

 

นายสุมิตร ศรีสันติธรรม

สุมิตร

ตำแหน่ง 
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเดินรถ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) Western Michigan University
ปริญญาตรี : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2551 ถึง ปัจจุบัน – ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการเดินรถ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 – ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการสถานี
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2546 – (รักษาการ) ผู้จัดการส่วนฝึกอบรม
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – ผู้จัดการส่วนวางแผนการบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2541 – ครูฝึกผู้ควบคุมเส้นทางการเดินรถ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง

อนันต์

ตำแหน่ง
วิศวกรกำกับการกองโครงการและแผนงาน ศูนย์โครงการและพัฒนาระบบ ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ประสบการณ์การทำงาน
เจ้าหน้าที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เริ่มปฏิบัติงานที่ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม เมื่อ 2537

นายอุดม โอภาส

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา
จบจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เมื่อปี พ.ศ.2515

ประสบการณ์การทำงาน
เริ่มทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 เคยดำรงตำแหน่ง
– หัวหน้ากองพัฒนาและวางแผน ศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง ฝ่ายการเดินรถ
– หัวหน้ากองเดินรถ ศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง ฝ่ายการเดินรถ
– หัวหน้ากองสินค้า ศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง ฝ่ายการเดินรถ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง ฝ่ายการเดินรถ

นายชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น

ชัยวุฒิ

ตำแหน่ง
ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและคุณภาพ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท : การจัดการภาครัฐและเอกชน มหาบัณฑิต (MPPM)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน
ปี 2548 ถึง ปัจจุบัน – ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและคุณภาพ (Safety and Quality Manager)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – 2548 – ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (Operations Manager)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2547 – 2548 – ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (Assistant Operations Manager)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2536 – 2542 – วิศวกรตรวจสอบการออกแบบ (Design Check Engineer) ระบบ SCADA และ Signalling
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2535 – 2536 – หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง/หัวหน้าฝ่ายโครงการ
บริษัท ทีโอเอเคมิคอล จำกัด / บริษัท ทีโอเอเคมิคอล จำกัด
ปี 2534 – 2535 – รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (ด้านปฏิบัติการ)
บริษัท ไทยโซลเว้นต์แอนด์เคมิคอล จำกัด
ปี 2527 – 2534 – วิศวกร/หัวหน้าแผนกระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบท่อส่งก๊าซ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

นายสุจิตร สุรอภินันทน์

การศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน
วิศวกร การรถไฟแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ในฝ่ายช่างกล
– วิศวกรผู้ช่วย (ตรี และ โท)
– วิศวกรกำกับการช่างกลเขต 2 (นครราชสีมา)
– วิศวกรกำกับการกองแบบแผนรถพ่วง
– วิศวกรอำนวยการศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล
– วิศวกรอำนวยการศูนย์แผนงานและการผลิต
– วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถดีเซลรางและรถโดยสารปรับอากาศ
– วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถโดยสาร
– วิศวกรอำนวยการศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายพนา อังกาบ

พนา

ตำแหน่ง
ผู้จัดการควบคุมงานเดินรถ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน
2538 – 2541 เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต โรงกลั่นน้ำมันหลื่อลื่นพื้นฐาน
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัลไทย จำกัด (IRPC ในปัจจุบัน)
2541 – 2550 หัวหน้าควบคุมงานเดินรถ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2552 ผู้จัดการวางแผนปฏิบัติการเดินรถ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน ผู้จัดการควบคุมงานเดินรถ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายอรรถพล เก่าประเสริฐ

Untitled

ตำแหน่ง
วิศวกรกำกับกองทางถาวร การรถไฟแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : Civil Engineering University of Illinois, Urbana
ปริญญาโท : Civil Engineering (Transport) Asian Institute of Technology
ปริญญาตรี : Civil Engineering Sirindhorn International Institute of Technology

รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

ดร.ปริทรรศน์

ตำแหน่ง
ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมโลหการ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Nagaoka University of Technology

ประวัติการทำงาน
ท่านเริ่มต้นชีวิตการทำงานในตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิศวกรผู้ช่วยตรี การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2518 ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพ.ศ. 2530

พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จนกระทั่งครบวาระของการดำรงตำแหน่ง ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและสนใจในด้านวิศวกรรมโลหการ และวิศวกรรมอุตสาหการ มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ตำรา และหนังสือแปลจำนวนมาก ที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานชั้นนำทั้งภาค รัฐและภาคเอกชน

DR. KYUNG-CHUL LEE

Education
– BS, Landscape Architecture, Sung Kyun Kwan University, Korea
– MLA, Landscape Architecture Planning, Graduate School of Environmental Studies Seoul National University, Korea
– Ph.D. Urban & Regional Planning, University of Paris Sorbonne, France

Professional Experiences
Career Summary
June 2001 to Date – Principal Researcher, Director/Team Leader, Korea Railroad Research Institute, Korea
– Application strategies for the R&D outputs
– Railroad Technology Education-Training Program Planning for Korean Industries
– Lecturer for UIC High Speed Training Program
– Committee member : Durable Development(Gov’t), Urban Planning(Min. of Land, Transport & Maritime Affairs), Station Area Development(Korail)
March 2009 to February 2010 – Visiting Researcher
– New Technologies Laboratory(LTN), French National Institute for Transport & Safety Research(INRETS), France

September 1994 to July 2000 – Researcher
– Space & Culture Laboratory, University of Paris Sorbonne

August 1990 to February 1994 – Landscape Architect
– Hyundai Engineering & Construction Co.

Mr.Tetsuhisa KOBAYASHI

Education
Civil Engineering Waseda University, Japan

Career Summary
Senior advisor, Railway system specialist, TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd. (TEAM)

ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง

Untitled

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิจัยด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ประวัติการศึกษา
2536-2540 เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, The University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย
2534-2536 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, The Australian National University, ประเทศออสเตรเลีย
2528-2533 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2528-2530 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายศาสตร์), Saitama University, ประเทศญี่ปุ่น
2521-2523 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ระบบการขนส่ง) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2515-2519 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน
2540-ปัจจุบัน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
– ผู้อำนวยการวิจัยด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
2519-2534 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
– หัวหน้าแผนกซ่องบำรุงสะพาน
– หัวหน้าแผนกวิศวกรรม
– ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
– นายช่างควบคุมโครงการก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-ท่าเรือ
– วิศวกรประเมินราคา

นายชูเกียรติ ยั่งยืนบางชัน

ชูเกียรติ

ตำแหน่ง
วิศวกร ระดับ 8 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

 

นางสาวธิดารัตน์ พานทอง

ธิดารัตน์

ตำแหน่ง
วิศวกรระบบรถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน
2007-2009 – Quality System Engineer Visteon Thailand
2006-2007 – New Product Introduction Engineer Western Digital Thailand

นายมงคล พบหิรัญโสภณ

มงคล

ตำแหน่ง
Heavy Electrical Engineer บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน
2544-2550 Supiversor maintenance บริษัท ซัมมิท ออโต ซีท

นายธัชชัย สื่อสวน

 

ตำแหน่ง
Sr.Training Specialist (Section Manager) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน
2531-2533 เจ้าหน้าที่การเงินและห้องมั่นคง ธนาคารไทยพาณิชน์ จำกัด (มหาชน)
2533-2537 ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์จำนองหลักประกัน ธนาคารไทยพาณิชน์ จำกัด (มหาชน)
2537-2542 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนปฏิบัติการสินเชื่อ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน)

นายชัยวัฒน์ เกียรติเพชรรัตน์

 

ตำแหน่ง
Rolling stock branch manager บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายธรรศ พรมบุตร

ตำแหน่ง
วิทยากร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ สุโขทัยธรรมธิราช

 

Mr.Itaru Abe

mr-itaru-abe

ตำแหน่ง
Manager/Senior Specialist, Rolling Stock & Depot Workshop Equipment, Japan Transportation Technology (Thailand)

ประวัติการศึกษา
Bachelor of Engineering In Mechano-informatics, School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

 

คุณบรรเทิง แดงทับทิม

ตำแหน่ง
หัวหน้างานกำหนดเวลาการเดินรถ กองเดินรถ ศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

Mr.Koji NISHIMURA

mr-koji-nishimura

ตำแหน่ง
General Manager, Overseas Business Office, Japan Freight Railway Company

ประวัติการศึกษา
Engineering course (Information Science), University of Tsukuba

 

Mr.Man Sang Chow

mr-man-sang-chow

ตำแหน่ง
Director of Consulting leading the transport consulting group In East Asia Region

ประวัติการศึกษา
Bachelor of Engineering (Civil), Monash University, Australia

 

Mr.Kaviphat Nuttavithisit

kaviphat

Kaviphat Nuttavithisit / Dipl.-Ing. RWTH Aachen Germany

Personal Details
Date of Birth: 22. September 1977

Educations
2000 – 2004 Hauptstudium Maschinenbau “Konstruktion und Entwicklung”
(Master Degree of Mechanical Engineering – Engineering Design)
Faculty of Mechanical Engineering, RWTH-Aachen Germany
1997 – 2000 Grundstudium Maschinenbau
(German Fundamental Degree of Mechanical Engineering)
Faculty of Mechanical Engineering, RWTH-Aachen Germany
1996 – 1997 College for Foreign Students, Aachen, Germany
Award: Best score of the year
1995 – 1996 German Language Course
Goethe Institute, Bonn, Germany
(Mittelstufe 2)
1993 – 1995 Triamudom Suksa School, Bangkok, Thailand
1991 – 1993 Suankularb Wittayalai School, Bangkok, Thailand

Working Experiences
2015 – Present Consultant
Task: Advise client of maintenance management which includes OrgStructure,
Maintenance Business Flow, CMMS, KPI, Customer
Satisfaction, Maintenance of Rolling Stock and Depot Workshop,
Preparation for Overhaul, Project Management, Documentation, Material
Management, Budget Management, Risk Based Maintenance etc.
MRT-Purple Line Project, Bangkok
Japan Transportation Technology (Thailand) Co., Ltd. (Joint
Company of JR-EAST/TOSHIBA/MARUBENI)

2012 – Present Director of Maintenance and Refurbishment / Senior Consultant
Task: Direct maintenance project; advise client of the maintenance
matters; set-up maintenance management system at State Railway of
Thailand’s ARL Project; advise of the preparation of RST Overhaul at ARL Project;
Project Management Consultant (PMC) and Independent Checking
Engineer (ICE) in State Railway of Thailand’s Red Line Project; Implement
and conduct Risk Management, Interface Management System; etc.
Development of High Speed Railway connecting 3 airports
Acquisition of new projects; bid preparations; sales; etc.
VAST Consultants Co., Ltd.

2011 – 2012 Deputy Head of Maintenance
Task: Certified Project Management Level 3; management of entire maintenance organization; Chairman of safety committee; control financial performance of the entire maintenance organization; responsible for overall performance (KPI); conduct maintenance contract steering committee with MRTA and BMCL; emergency response; disaster management (Head of DM-Big Flood 2011); bid preparations for new projects; Certified OHSAS18001 Internal Auditor; etc. Siemens Ltd. (Mobility) MRT (Blue Line), Bangkok,

2009 – 2012 Maintenance Manager Rolling Stock / Depot Workshop / Overhaul
Task: Manage Rolling Stock, Depot Workshop and Overhaul of MRT System; planning and scheduling of the maintenance activities; lead RST Overhaul Project; conduct critical spare part management; coordinate with client in railway system operation; budget planning; manpower management (30+15 direct subordinates); KPI; project management; Reliability Centered Maintenance (Risk Based Maintenance); etc. Siemens Ltd. (Mobility) MRT (Blue Line), Bangkok,

2007 – 2009 Private Railway Engineering Consultant / Guest Lecturer
Task: Involve in planning and budgeting of State Railway of Thailand’s ARL Project; propose organization structure and job descriptions of ARL O&M Organization; preparation for ARL Maintenance; Guest lecturer and Railway Project Adviser at RMUTT

2005 – 2007 Maintenance Manager / Assistant Head of Maintenance (Former: Senior Maintenance Manager)
Task: support management of entire railway maintenance organization; budget planning; project management; maintenance planning and scheduling; coordinate with clients in operation and maintenance; procedure development; performance measurement (KPI); business development; budgeting; risk analysis; latent defects; depot construction; safety and quality; etc. Siemens Ltd. (Transportation) BTS Project, Bangkok, Thailand

2004 – 2005 Maintenance Engineer / Assistant to General Manager
Task:
mobilization of MRT’s Maintenance; support set-up maintenance management; responsible for maintenance KPI and management review; Maintenance Rotation Program (RST/SIG/TEL/TRW/PSY/FRC); failure analysis; reporting; change and claim management; maintenance planning; maintenance procedure; operation procedure etc. Siemens Ltd. (Transportation) MRT (Blue Line), Bangkok, Thailand

Researching Experiences

2004 Thesis: Investigation of the capability and productivity of conventional grinding wheels and super abrasives in machining of the nickel base alloy Inconel 718 (for Aviation Jet Engine) Laboratory for Machine Tools and Production Engineering WZL, RWTH Aachen University

2003 Engineering Design and summarize alternative solution for downsizing concept of Automobile using variable compression ratio. Design for variable connecting rod to optimize fuel consumption and efficiency. Chair and Institute for Engineering Design, RWTH Aachen University

2002 Development of a scratch test device for conventional grinding wheel Laboratory for Machine Tools and Production Engineering WZL, RWTH Aachen University

Trainings

2013 High-Speed Railway System, UIC, Paris, France

2012 Certificate OHSAS 18001 Internal Auditor, Bureau Veritas, Thailand

2010 Certificate Project Management (PM3), Siemens PM Certification

2009 Reliability Centered Maintenance, Siemens AG, Germany

2006 Project Management Training (PM3), Siemens Management School

2006 Siemens Process Management (QA) – Business Development

2005 Seven Habits of Highly Effective People

2004 Railway Maintenance Rotation Program (RST/SIG/TEL/TRW/PSY/FRC)

Jun. – Aug. 2003 The Royal Project Foundation, Chiangmai, Thailand Activity: Engineering Design and Maintenance of Agricultural Machines. Specialist for Coffee Industry Machinery. Design for Coffee Bean Pulping Machine.

Sep. 1997 Volkswagen Coaching GmbH, Hannover, Germany Activity: Primary shaping processes of Automobile Engine

Mar. – Apr. 1997 Philips Co., Ltd, Aachen, Germany Activity: Cutting processes, forming processes, thermal joining and cutting processes

Social Activities

2012 – Present Guest Lecturer (Railway System Maintenance): National Science and Technology Development (Ministry of Science)

2013 – 2014 Guest Speaker (Practical Railway System Maintenance): Chulalongkorn University

2007 Guest Lecturer: Rajamangala University of Technology Thanyaburi

2002 Chairman of Thai student association in Aachen

Language skills

Thai: Mother-tongue

German: Excellent

English: Excellent

Other Qualifications

• Certificate/License – Siemens Project Management Level 3

• Certificate – OHSAS 18001 Internal Auditor

• Certificate – Safety Training (Management Level)

• Certificate – Safety Training (Supervisor Level)

• Skill in SAP, MS-Windows, MS-Office, CAD, HTML

• Experiences in Train Design

• Fire Fighting

• First Aid / CPR

Share