ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 5 (วศร.5)

คุณกฤษดา ประเสริฐนพคุณ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์โยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด

คุณกานต์ ตั้งเสวีพันธ์
การศึกษา : M.Sc. in Automotive
RWTH Aachen University, Germany
ตำแหน่งงาน : Head of Sales
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา
การศึกษา : วศ.ด. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คุณกฤษฎา บัวทอง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : วิศวกร ระดับ 8
การรถไฟแห่งประเทศไทย

คุณกัลยาณี  ราชศรีเมือง
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณกิตติพงศ์ เรืองกัญญาโรจน์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม
การศึกษา : Ph.D. Mechanical Engineering
University of Southern California
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ชลัท  ทิพากรเกียรติ
การศึกษา : Ph.D in Transportation Engineering
Asian Institute of Technology (AIT)
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คุณชัยวัฒน์ คลังวิจิตร
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : รองกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

คุณดรณ์  อึ้งสุกิจ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหานคร
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

คุณดวงรัตน์ พันธุ์สุผล
การศึกษา : Master of Science in Telecommunication Management
Assumption University
ตำแหน่งงาน : Business Development Manager
บริษัท ทาเลส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณดิสพล ผดุงกุล
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการใหญ่
บริษัท เรืองณรงค์ จำกัด

นายนารถพล  บัวอำไพ
การศึกษา : วท.ม. วัสดุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเซรามิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

นายนิพนธ์ จงพิทักษ์ศีล
การศึกษา : Ph.D Structural Engineering
University of Nebraska, USA
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.บัณฑิต  กฤตาคม
การศึกษา : D.Eng. Mechanical and Energy Systems Engineering
มหาวิยาลัยโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่งงาน : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นายบารมินทร์ เจริญพานิช
การศึกษา : วท.ม. วิศวกรรมสำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบริหารงานก่อสร้าง 1-2
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน
การศึกษา : Ph.D. Computer Science
Tokyo Institute of Technology
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : Sales Engineer
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด

ดร.พฤศยน นินทนาวงศา
การศึกษา : Ph.D. Computer Engineering
Northeastern University, Boston, Massachusetts, USA
ตำแหน่งงาน : รองหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณภาณุพงศ์  ตรีเดช
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุงงานโยธาและระบบสนับสนุน
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณภาวิณา  อัศวมณีกุล
การศึกษา : พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
ตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการส่วนงานยุทธศาสตร์และการลงทุน สาขาขนส่งทางบก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
การศึกษา : Ph.D. การวางแผนเมืองและการขนส่ง
Saga University, Japan
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณมฆา อัศวราชันย์
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คุณรัชนี สุโภภาค
การศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมขนส่งและการจราจร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงาน : วิศวกรระบบราง
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
การศึกษา : Ph.D. Mechanical Engineering
University of Tsukuba, Japan
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณฤชา ทองโสภา
การศึกษา : วศ.ม. เทคโนโลยีพลังงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณวราลี ปีตะวรรณ
การศึกษา : M.B.L.E Business Logistics Engineering
Ohio State University
ตำแหน่งงาน : อาจารย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดร.วาริน รัชนานุสรณ์
การศึกษา : D.Sc. Chemical Technology
Lappeenranta Uni. Tech.
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์โครงการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร.ศิริยา สกลธนารัตน์
การศึกษา : Power system Engineering
Virginia Institute of Technology and State University
ตำแหน่งงาน : นักวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (์NECTEC)

คุณสมโภช เจริญผล
การศึกษา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่งงาน : Asst. Sales Section Chief
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

ดร.สุปรีย์ ศรีสำราญ
การศึกษา : Ph.D. Regional Science & Urban Economics
Cornell University
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์อาวุโส
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
การศึกษา : Civil and Environmental Engineering
(Transportation Systems Engineering)
Utah State University
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Asian Institute of Technology (AIT)

คุณอรรฆวัส กาญจนสุทธิแสง
การศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

คุณทศวัชร์ ชีวะธนาเลิศกุล
การศึกษา :
 วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่งงาน : วิศวกร
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (สวทช.)

Share