เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เริ่มต้นให้การสนับสนุนการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางในปี 2556 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้ผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยในระยะแรกได้ทำการสำรวจข้อมูลงานวิจัยที่เห็นว่ามีศักยภาพหรือมีความสนใจในด้านนี้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิศวกรรม เทคโนโลยี ต่อมาก็ขยายวงขึ้น โดยเห็นว่าการขนส่งระบบรางเป็นเพียงโครงสร้างทางกายภาพหลักและจำเป็นต้องมีโครงสร้างรอง เช่น ระบบคมนาคมอื่นที่ต้องมาเชื่อมต่อกับระบบหลัก โลจิสติกส์ รวมไปถึงพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบและระหว่างทาง ทำให้ได้วางแนวทางการวิจัยและเป้าหมายซึ่งครอบคลุมการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ

มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้

Share