วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง

  1. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สนับสนุนให้การปฏิบัติการด้านระบบรางของประเทศมีประสิทธิภาพมีมาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน รวมถึงมุ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการคมนาคมขนส่งระบบรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
  3. เพื่อสร้างและกระจายองค์ความรู้ด้านระบบรางของประเทศในระดับที่พึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่การวางแผนและตัดสินใจด้านนโยบาย การออกแบบและวิศวกรรม การผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การบริหารจัดการ และการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง
Share